معمای موجود بین توسعه اقتصادی و حفاظت از انرژی: اثر بازگشتی انرژی در چین

عنوان فارسی مقاله:
 
 
 

معمای موجود بین توسعه اقتصادی و حفاظت از انرژی: اثر بازگشتی انرژی در چین

 

 

کد مقاله:
 
msd307
 
سال انتشار:
 
2012
 
تعداد صفحات انگلیسی:
 
7

تعداد صفحات فارسی:
 
23

قیمت:
 
19 هزار تومان
 
نوع فایلها:
 
pdf & word
 
 
جهت دریافت مقاله از طریق لینک زیر کد مقاله را در قسمت توضیحات قرار داده و مبلغ را پرداخت نمایید.
پس از پرداخت، مقاله از طریق ایمیل برای شما ارسال میگردد.
مقاله انگلیسی رایگان به همراه ترجمه ارسال خواهد شد.
 
 
عنوان انگلیسی:
 
 
 

Dilemma between economic development and energy conservation: Energy rebound effect in Chinaq

 
 
 
ژورنال:
 
 
 
 
Energy 45 (2012) 867e873
 
 

 

ترجمه چکیده:
 
 

 

ترویج توسعه تکنولوژیکی در جهت بهبود بهره­وری انرژی، روش اصلی حفاظت از انرژی در چین بوده است. با این حال، وجود اثر بازگشتی انرژی، اثرات منفی بر روی دستاورد نهایی صرفه­جویی در انرژی تحمیل خواهد کرد. در این مقاله، به منظور برآورد سهم پیشرفت­های تکنولوژیکی در رشد اقتصادی، روش شاخص Malmquist را اتخاذ می­کنیم. ما همچنین، شاخص میانگین وزنی لگاریتمی Divisia (LMDI) را به منظور اندازه گیری تاثیر بهبود تکنولوژیکی روی شدت مصرف انرژی بکار می­گیریم. بر اساس موارد فوق، مدلی را بمنظور برآورد اثر بازگشتی انرژی تکنولوژی- محور در چین ترتیب می­دهیم. نتایج نشان می­دهند که، در طول سال های 1981-2009، اثر بازگشتی انرژی، به طور متوسط به میزان 53.2% رسیده است که این امر به این نکته اشاره می­کند که چین، به منظور کاهش مصرف انرژی و انتشار آن، نمی تواند به سادگی بر ابزارهای فنی تکیه کند. ابزارهای اقتصادی نیز در جهت تضمین دستاوردهای مربوط به حفاظت از انرژی و کاهش انتشار آن، باید به عنوان ابزارهای مکمل بکار گرفته شوند.

 
 
 
چکیده انگلیسی:
 
 
 
 
 
Promoting technological development to improve energy efficiency has been the primary method of energy conservation in China. However, the existence of energy rebound effect will impose negative effects on the final result of energy saving. In this article, we adopt the Malmquist index approach to estimate the contribution of technological progress to economic growth. We also employ Logarithmic mean weight Divisia index (LMDI) to measure the impact of technological improvement on the energy intensity. Based on the above, we set up a model to estimate the technology-based energy rebound effect in China. The results show that, over 1981–2009, energy rebound effect amounts averagely to 53.2%, implying that China cannot simply rely on technical means to reduce energy consumption and emission. Economic instruments should also be applied as supplements to ensure results of energy conservation and emission reduction.

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.