استراتژی کنترل برای اینورترهای PV متصل شده گرید سه فازی با قابلیت حد جریان تحت خطاهای نامتعادل

عنوان فارسی مقاله:
 
 
 

استراتژی کنترل برای اینورترهای PV متصل شده گرید سه فازی با قابلیت حد جریان تحت خطاهای نامتعادل

 

 

کد مقاله:
 
msd305
 
سال انتشار:
 
2017
 
تعداد صفحات انگلیسی:
 
10

تعداد صفحات فارسی:
 
29

قیمت:
 
23 هزار تومان
 
نوع فایلها:
 
pdf & word
 
 
جهت دریافت مقاله از طریق لینک زیر کد مقاله را در قسمت توضیحات قرار داده و مبلغ را پرداخت نمایید.
پس از پرداخت، مقاله از طریق ایمیل برای شما ارسال میگردد.
مقاله انگلیسی رایگان به همراه ترجمه ارسال خواهد شد.
 
 
عنوان انگلیسی:
 
 
 

Control Strategy for Three-Phase Grid Connected PV Inverters Enabling Current Limitation under Unbalanced Faults

 
 
 
ژورنال:
 
 
 
 
IEEE Industrial Electronics Society
 
 

 

ترجمه چکیده:
 
 

 

کیفیت توان و کنترل ولتاژ جز مهمترین جنبه های عملیات کانورتر توان با اتصال گریدی تحت خطاهای نامتعادل می باشد. جریان غیر سینوسی در حین افت ولتاژ نامتعادل و دو توان راکتیو و/یا فعال باقی مانده فرکانسی تزریق می شود. این مقاله یک استراتژی کنترلی جدید را برای کاهش دادن دو نوسانات فرکانسی گرید در توان فعال و ولتاژ لینک dc از اینورترهای فوتولتائیک متصل شده گریدی سه فازی دو مرحله ای در حین خطاهای غیرمتعادل نشان میدهد. با رویکرد کنترلی پیشنهاد شده، اینورتر pv جریان های سینوسی را تحت خطاهای گرید غیرمتعادل تزریق می نماید. علاوه بر اینها، یک رویکرد حدی جریان با پیاده سازی آسان و مثمر ثمر معرفی می شود، که می تواند بصورت نتیجه بخش جریان های تزریق یافته را به مقدار آنها در خطاها تزریق نماید. در این نمونه، عملیات گذر از خطا صورت می گیرد و حفاظت از اضافه جریان مد نظر نمی باشد. یک حالت عملیاتی Non-MPPT برای کانورتر dc-dc پیشنهاد می شود. این حالت تحت خطاهای شدید صورت می گیرد، در صورتی که کانورتر نتواند حداکثر توان PV را کنترل نماید. در نهایت اعتبارسنجی آزمایش با پیاده سازی رویکرد مد نظر در یک راه اندازی آزمایش شامل یک اینورتر 2Kw PV ارائه می شود.

 
 
 
چکیده انگلیسی:
 
 
 
 
 
Power quality and voltage control are among the most important aspects of the grid-connected power converter operation under faults. Nonsinusoidal current may be injected during unbalanced voltage sag, and active or/and reactive power may include double frequency content. This paper introduces a novel control strategy to mitigate the double grid frequency oscillations in the active power and dc-link voltage of the two-stage three-phase grid-connected photovoltaic (PV) inverters during unbalanced faults. With the proposed control method, PV inverter injects sinusoidal currents under unbalanced grid faults. In addition, an efficient and easy-to-implement current limitation method is introduced, which can effectively limit the injected currents to the rated value during faults. In this case, the fault-ride-through operation is ensured, and it will not trigger the overcurrent protection. A non-maximum power point tracking (non-MPPT) operation mode is proposed for the dc-dc converter. The mode is enabled under severe faults when the converter cannot handle the maximum PV power. Finally, experimental validation is provided by implementing a method in an experimental setup, including a 2 kW PV inverter.

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.