بهینه سازی تصادفی بهره برداری هاب انرژی با درنظرگرفتن بازار انرژی حرارتی و پاسخ به تقاضا

عنوان فارسی مقاله:
 
 
 

بهینه سازی تصادفی بهره برداری هاب انرژی با درنظرگرفتن بازار انرژی حرارتی و پاسخ به تقاضا

 

 

کد مقاله:
 
msd302
 
سال انتشار:
 
2017
 
تعداد صفحات انگلیسی:
 
12

تعداد صفحات فارسی:
 
20

قیمت:
 
16 هزار تومان
 
نوع فایلها:
 
pdf & pdf
 
 
جهت دریافت مقاله از طریق لینک زیر کد مقاله را در قسمت توضیحات قرار داده و مبلغ را پرداخت نمایید.
پس از پرداخت، مقاله از طریق ایمیل برای شما ارسال میگردد.
مقاله انگلیسی رایگان به همراه ترجمه ارسال خواهد شد.
 
 
عنوان انگلیسی:
 
 
 

Stochastic optimization of energy hub operation with consideration of thermal energy market and demand response

 
 
 
ژورنال:
 
 
 
 
Energy Conversion and Management 145 (2017) 117–128
 
 

 

ترجمه چکیده:
 
 

 


سیستم های چندحاملی انرژی یا هاب های انرژی انعطاف پذیری بیشتری برای سیستم های مدیریت انرژی فراهم آورده اند. از سوی دیگر، با توجهّ به تاثیر متقابل حامل های مختلف انرژی در هاب های انرژی، مطالعات مدیریت انرژی با چالش های بیشتری روبرو شده اند. از دیدگاه شبکه ها، الگو های اولّیه ی تقاضای انرژی میتوانند با برنامه ریزی بهینه هاب های انرژی تغییر یابند. در این مقاله، بهره برداری بهینه از سیستم چندحاملی انرژی در حضور مزرعه بادی، سیستم های ذخیره ساز الکتریکی و حرارتی، برنامه های پاسخگویی بار الکتریکی و حرارتی، بازار انرژی الکتریکی و نیز بازار انرژی حرارتی مطالعه شده است. برنامه ریزی تصادفی برای مدلسازی عدم قطعیت های سیستم مانند بارها، قیمت های بازار و سرعت باد به کار گرفته شده است. نشان داده شده است که افزودن منبع جدید انرژی حرارتی به منظور تامین مصرف کنندگان در قالب مکانیزم بازار، نقطه بهینه بهره برداری سیستم چندحاملی انرژی را تغییر میدهد.

 
 
 
چکیده انگلیسی:
 
 
 
 
 
Multi carrier energy systems or energy hubs has provided more flexibility for energy management systems. On the other hand, due to mutual impact of different energy carriers in energy hubs, energy management studies become more challengeable. The initial patterns of energy demands from grids point of view can be modified by optimal scheduling of energy hubs. In this work, optimal operation of multi carrier energy system has been studied in the presence of wind farm, electrical and thermal storage systems, electrical and thermal demand response programs, electricity market and thermal energy market. Stochastic programming is implemented for modeling the system uncertainties such as demands, market prices and wind speed. It is shown that adding new source of heat energy for providing demand of consumers with market mechanism changes the optimal operation point of multi carrier energy system. Presented mixed integer linear formulation for the problem has been solved by executing CPLEX solver of GAMS optimization software. Simulation results shows that hub’s operation cost reduces up to 4.8% by enabling the option of using thermal energy market for meeting heat demand.

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.