جای دهی توابع شبکه ی مجازی و زنجیره ای برای کاربردهای زمان بی درنگ

عنوان فارسی مقاله:
 
 
 

جای دهی توابع شبکه ی مجازی و زنجیره ای برای کاربردهای زمان بی درنگ

 

 

کد مقاله:
 
msd300
 
سال انتشار:
 
2017
 
تعداد صفحات انگلیسی:
 
5

تعداد صفحات فارسی:
 
16

قیمت:
 
16 هزار تومان
 
نوع فایلها:
 
pdf & word
 
 
جهت دریافت مقاله از طریق لینک زیر کد مقاله را در قسمت توضیحات قرار داده و مبلغ را پرداخت نمایید.
پس از پرداخت، مقاله از طریق ایمیل برای شما ارسال میگردد.
مقاله انگلیسی رایگان به همراه ترجمه ارسال خواهد شد.
 
 
عنوان انگلیسی:
 
 
 

Virtual Network Functions Placement andChaining for Real-Time Applications

 
 
 
ژورنال:
 
 
 
 
Computer Aided Modeling and Design of Communication Links and Networks (CAMAD), 2017 IEEE 22nd International Workshop on
 
 

ترجمه چکیده:
 
 
 

مجازی سازی تابع شبکه (NFV) در سالهای اخیر هم در زمینه ی بررسی محققان و هم ارائه دهنده های دستگاههای شبکه ای مورد بررسی قرار گرفته است. با تزویج زدائی توابع شبکه ای با استفاده از دستگاهها و اشتراک گذاری منابع شبکه ی فیزیکی، NFV می تواند مجموعه سرویس های شبکه ی چندگانه ای را برای راه اندازی همزمان در مدول های نرم افزاری یک شبکه ی اشتراکی صورت دهد. اگرچه، رقابت قابل توجهی برای تعیین جای دهی و زنجیره ای توابع شبکه ی مجازی مورد نیاز (PC-VNF) است. در نتیجه باعث تعیین جای دهی بهینه و موارد نیاز برای VNFs با توجه به استفاده از زنجیره های تابع سرویس (SFCs) می شود که با این حال باعث بهینه سازی هزینه ی مباحث آتی منابع خواهد شد. در این متن، کاربردهای زمان بی درنگ مانند VoIP، بازی شبکه ای، IPTV، و جریان سازی رسانه ای بررسی می شود که این موارد به یک تاخیر انتها به انتها کران دار برای حل مسئله ی کیفیت نیازمندیهای سیستم وابسته هستند. همچنین نیاز انها با بررسی زمان برنامه ریزی برای بکارگیری SFCs مشخص می شود. در این مقاله، مسئله ی PC-VNF برای کاربردهای زمان بی درنگ بعنوان یک برنامه ریزی خطی عدد صحیح (ILP) و یک راه حل ابتکاری به منظور کنترل مسئله ی مقیاس پذیری معرفی می شود. نتایج نشان میدهد که رویکرد ابتکاری مقیاس پذیری بهتری در مقایسه با مدل ILP دارد، که منجر به کاهش بیش از 80 درصد زمان اجرائی و ارائه ی یک تاخیر مطلوب انتها به انتها برای کاربردهای زمان بی درنگ می شود. علاوه بر اینها، میانگین درخواستی های مورد پذیرش هنوز هم وابسته به قیود کران دار تاخیری می باشد.

 
 
 
چکیده انگلیسی:
 
 
 
Network Function Virtualization (NFV) has attracted a lot of attention recently both among researchers and network devices providers. By decoupling network functions from dedicated hardware devices and sharing physical network resources, NFV can allow a collection of multiple network services to run simultaneously in software modules over a shared network. However, a major challenge that needs to be addressed is the Placement and Chaining of the Virtual Network Functions (PC-VNF). This allows determining the optimal placement and the required instances of VNFs needed to deploy Service Function Chains (SFCs) while optimizing the cost of resources provisioning. In this context, real-time applications such as VoIP, network gaming, IPTV, and media streaming require a bounded end-to-end delay to meet quality of service requirements. It is therefore crucial that their needs be taken into consideration when planning for deploying SFCs. In this paper, we formalize the PC-VNF problem for real-time applications as an Integer Linear Programming (ILP) and we propose a heuristic solution in order to handle with scalability problem. Results show that the proposed heuristic has a better scalability comparing with the ILP model, with a reduction of up to 80% in execution time and provides an acceptable end-to-end delay suitable for real-time applications. Moreover, the average of accepted requests is still satisfactory depending on delay bound constraint.

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.