بررسی ها روی ارزیابی توپولوژیهای شبکه های کامپلکس در مقیاس بزرگ

عنوان فارسی مقاله:
 
 
 

بررسی ها روی ارزیابی توپولوژیهای شبکه های کامپلکس در مقیاس بزرگ

 

 

کد مقاله:
 
msd196
 
سال انتشار:
 
2017
 
تعداد صفحات انگلیسی:
 
7

تعداد صفحات فارسی:
 
10

قیمت:
 
15 هزار تومان
 
نوع فایلها:
 
pdf & word
 
 
جهت دریافت مقاله از طریق لینک زیر کد مقاله را در قسمت توضیحات قرار داده و مبلغ را پرداخت نمایید.
پس از پرداخت، مقاله از طریق ایمیل برای شما ارسال میگردد.
مقاله انگلیسی رایگان به همراه ترجمه ارسال خواهد شد.
 
 
عنوان انگلیسی:
 
 
 

Researches on Evaluations of Large-scale Complex Networks Topologies

 
 
 
ژورنال:
 
 
 
 
Procedia Computer Science 107 ( 2017 ) 577 – 583
 
 

ترجمه چکیده:
 
 
 

ارزیابی عملکرد کلی توپولوژی شبکه در مقیاس بزرگ اولین گام در مطالعات شبکه ای می باشد. با مشخص کردن وزن ساختار توپولوژی شبکه ی کامپلکس، هر دو فرآیند سلسله مراتبی و رویکرد وزنی آنتروپی برای جلوگیری از نتایج نادرست تصادفی بدلیل نبود تجربه ها در رویکرد وزنی ذهنی معرفی شده اند، علاوه بر این از خروجی نامناسب رویکرد وزنی هدف محور نیز جلوگیری می شود. نتایج آزمایش ها نشان میدهد که، از نقطه نظر عملکرد جامع، شبکه ی تصادفی بهترین شبکه ی جهانی کوچک، بعد از آن مقیاس رتبه ای شبکه ی رایگان و در نهایت شبکه ی منظم می باشند. سیستم های ارزیابی و الگوریتم ها بصورت قابل توجهی می توانند در شرایط هایی که ارزیابی کمی عملکردهای شبکه ای مورد نیاز است، استفاده شوند.

 
 
 
چکیده انگلیسی:
 
 
 
 
To evaluate overall performance of a large-scale network topology is a primary step in network studies. By determining the weight of the complex network topology structure, both hierarchy process and entropy weight method were introduced to avoid incorrect results out of randomness due to lack of experiences in the subjective weighting method, as well as to avoid the inconsistent output of objective weighting method. Experiments results show that, on comprehensive performance point of view, Random network is the best followed by small world network, scale free network rank next and the regular network is at last. The assessment systems and algorithms could be widely used in circumstances where quantitative evaluations of networks performances are required.

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.