طراحی و پیاده سازی آزمایشی DTC یک ماشین القایی مبتنی بر کنترل منطق فازی روی FPGA

عنوان فارسی مقاله:
 
 
 

طراحی و پیاده سازی آزمایشی DTC یک ماشین القایی مبتنی بر کنترل منطق فازی روی FPGA

 

 

کد مقاله:
 
msd191
 
سال انتشار:
 
2015
 
تعداد صفحات انگلیسی:
 
12

تعداد صفحات فارسی:
 
26

قیمت:
 
21 هزار تومان
 
نوع فایلها:
 
pdf & word
 
 
جهت دریافت مقاله از طریق لینک زیر کد مقاله را در قسمت توضیحات قرار داده و مبلغ را پرداخت نمایید.
پس از پرداخت، مقاله از طریق ایمیل برای شما ارسال میگردد.
مقاله انگلیسی رایگان به همراه ترجمه ارسال خواهد شد.
 
 
عنوان انگلیسی:
 
 
 

Design and Experimental Implementation of DTC of an Induction Machine Based on Fuzzy Logic Control on FPGA

 
 
 
ژورنال:
 
 
 
 
IEEE TRANSACTIONS ON FUZZY SYSTEMS, VOL. 23, NO. 3, JUNE 2015
 
 

ترجمه چکیده:
 
 
 

در این مقاله، یک روش طراحی کنترل گشتاور مستقیم(DTC) یک ماشین القایی، که مبتنی بر کنترل منطق فازی(FLC) می باشد، معرفی می شود. FLC که برای بهبود DTC معرفی می شود از تعدادی قوانین استنتاجی فازی کم شده استفاده می نماید که به کاهش زمان محاسبه ی FLC کمک می نماید. این بهبود با استفاده از کاهش گشتاور و ریپل های شار استاتور در درایو ماشین القایی صورت می گیرد. در ادامه، توصیف سخت افزاری که مبتنی بر زبان توصیفی سخت افزاری VHDL طراحی پیشنهاد شده است معرفی و بیان می شود. تکنیک های طراحی موازی، محاسبه ی مستقیم، و طراحی مدولی برای طراحی کنترل کننده تطبیق داده می شود. نتایج آزمایشی و شبیه سازی DTFC با DTC معمول مقایسه می شوند. نتایج مقایسه ای کاهش در گشتاور و ریپل های شار استاتور DTFC را نشان میدهد. اعتبارسنجی روش پیشنهاد شده با نتایج شبیه سازی و آزمایشی تایید می شود.

 
 
 
چکیده انگلیسی:
 
 
 
 
In this paper, a design method of direct torque control (DTC) of an induction machine, which is based on fuzzy logic control (FLC), is proposed. The FLC which is introduced to improve the DTC uses a reduced number of fuzzy inference rules that facilitates the reduction of the FLC computation time. The improvement is performed by reducing the torque and stator flux ripples in the induction machine drive. Then, a hardware description that is based on the VHDL hardware description language of the proposed design is presented and discussed. The techniques of the parallel architecture, direct computation, and modular architecture are adopted for the design of the controller. Simulation and experimental results of the DTFC are compared with those of the conventional DTC. The comparison results illustrate the reduction in the torque and stator flux ripples of the DTFC. The validity of the proposed method is confirmed by the simulation and experimental results.

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.