بررسی اثربخشی برنامه پیشگیری از سقوط و عوامل موفقیت برای مداخلات ایمنی مبتنی بر برنامه

عنوان فارسی مقاله:
 
 
 

جبران کیفیت توان کوره ی قوسی با استفاده از SVC: یک کیس استادی در ایران

 

 

کد مقاله:
 
msd188
 
سال انتشار:
 
2016
 
تعداد صفحات انگلیسی:
 
9

تعداد صفحات فارسی:
 
23

قیمت:
 
19 هزار تومان
 
نوع فایلها:
 
pdf & word
 
 
جهت دریافت مقاله از طریق لینک زیر کد مقاله را در قسمت توضیحات قرار داده و مبلغ را پرداخت نمایید.
پس از پرداخت، مقاله از طریق ایمیل برای شما ارسال میگردد.
مقاله انگلیسی رایگان به همراه ترجمه ارسال خواهد شد.
 
 
عنوان انگلیسی:
 
 
 

Investigating the effectiveness of fall prevention plan and success factors for program-based safety interventions

 
 
 
ژورنال:
 
 
 
 
www.elsevier.com/locate/ssci
 
 

ترجمه چکیده:
 
 
 

سقوط از ارتفاع (FFH) یک مشکل چند ساله در صنعت ساخت و ساز در بسیاری از کشورها است. در سنگاپور، کارگاه های ساختمانی به توسعه و اجرای یک برنامه پیشگیری از سقوط (FPP) به منظور رفع و کاهش خطر نیاز دارند. FPP یک سند است که اطلاعاتی نظیر سیاست جلوگیری از سقوط، نقش ها و مسئولیت ها، ارزیابی خطر ریسک و واکنش اضطراری را ثبت می کند. این مطالعه با هدف بررسی اثربخشی FPP در کاهش خطر ابتلا به حوادث FFH و شناسایی عوامل اصلی اثرگذار بر موفقیت مداخله ایمنی بر اساس برنامه انجام شده است. یک رویکرد ترکیبی شامل بازدید از سایت اکتشافی، 4 مصاحبه، یک پرسشنامه با 93 پاسخ کامل و تجزیه و تحلیل محتوی 17 FPP بود. علاوه بر این، رگرسیون 4گانه بر روی داده های پرسشنامه انجام شد. تجزیه و تحلیل ها نشان می دهد که FPP به عنوان یک مداخله موثر درک شده است، زیرا واحدهای مشخص به وظایف واضح نیاز دارد. این شامل تعهد برای جلوگیری از سقوط و ایجاد صلاحیت های بیشتر می باشد.

 
 
 
چکیده انگلیسی:
 
 
 
 
Fall from height (FFH) is a perennial problem in the construction industry across many countries. In Singapore, construction worksites are required to develop and implement a fall prevention plan (FPP) to eliminate and mitigate the risk of fall hazards. The FPP is a document that records information such as fall prevention policy, roles and responsibilities, fall risk assessment, and emergency response. This study aims to evaluate the effectiveness of FPP in reducing the risk of FFH accidents and to identify the underlying factors influencing the success of a program-based safety intervention. A mixed method approach involving an exploratory site visit, 4 interviews, a questionnaire survey with 93 complete respondents, and content analysis of 17 FPP was conducted. In addition, an ordinal regression was conducted on the questionnaire survey data. The analyses indicate that FPP was perceived as an effective intervention because it requires clear allocation of responsibilities, increases the commitment to fall prevention and made competency requirements explicit. Nonetheless, the effectiveness of the FPP is limited by issues such as failure to implement the FPP, lack of contextualisation to site situations, lack of competency of frontline supervisors and workers, inadequate cooperation from sub-contractors and insufficient management commitment. The study provided empirical data to support insights on the underlying success factors for program-based safety interventions. The study raised concerns about the phenomenon of “paper exercise”, where documents were created to satisfy safety requirements, but do not meet the intent of management or regulators. Further research on the phenomenon was recommended.

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.