جبران کیفیت توان کوره ی قوسی با استفاده از SVC: یک کیس استادی در ایران

عنوان فارسی مقاله:
 
 
 

جبران کیفیت توان کوره ی قوسی با استفاده از SVC: یک کیس استادی در ایران

 

 

کد مقاله:
 
msd187
 
سال انتشار:
 
2016
 
تعداد صفحات انگلیسی:
 
6

تعداد صفحات فارسی:
 
17

قیمت:
 
14 هزار تومان
 
نوع فایلها:
 
pdf & word
 
 
جهت دریافت مقاله از طریق لینک زیر کد مقاله را در قسمت توضیحات قرار داده و مبلغ را پرداخت نمایید.
پس از پرداخت، مقاله از طریق ایمیل برای شما ارسال میگردد.
مقاله انگلیسی رایگان به همراه ترجمه ارسال خواهد شد.
 
 
عنوان انگلیسی:
 
 
 

Arc furnace power quality compensation using SVC: A case study in IRAN

 
 
 
ژورنال:
 
 
 
 
Electrical Power Distribution Networks Conference (EPDC), 2016 21st Conference on
 
 

ترجمه چکیده:
 
 
 

بدلیل افزایش یافتن تقاضا برای انرژی برقی و اهمیت کیفیت توان آن در سیستم توزیعی، توان راکتیو و جبران کیفیت توان در سیستم های توان امروزی مورد نیاز می باشد. توان راکتیو باعث اختلال در کیفیت توان می شود که ممکن است به بارهای حساس خسارت وارد نماید.

 
 
 
چکیده انگلیسی:
 
 
 
 
Due to increased demand of electrical energy and also importance of power quality in distribution system, the reactive power and power quality compensation is needed in today power systems. Reactive power can cause abnormality in power quality which may harm sensitive loads.

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.