یک انکودر 8B/10B با فرکانس عملی 20GHz

عنوان فارسی مقاله:
 
 
 

یک انکودر 8B/10B با فرکانس عملی 20GHz

 

 

کد مقاله:
 
msd182
 
سال انتشار:
 
2016
 
تعداد صفحات انگلیسی:
 
4

تعداد صفحات فارسی:
 
14

قیمت:
 
14 هزار تومان
 
نوع فایلها:
 
pdf & word
 
 
جهت دریافت مقاله از طریق لینک زیر کد مقاله را در قسمت توضیحات قرار داده و مبلغ را پرداخت نمایید.
پس از پرداخت، مقاله از طریق ایمیل برای شما ارسال میگردد.
مقاله انگلیسی رایگان به همراه ترجمه ارسال خواهد شد.
 
 
عنوان انگلیسی:
 
 
 
An 8B/10B Encoder With 2GHz Operating Frequency
 
 
 
ژورنال:
 
 
 
 
2016 IEEE 59th International Midwest Symposium on Circuits and Systems (MWSCAS)
 
 

ترجمه چکیده:
 
 
 

این مقاله یک طراحی انکودر 8B/10B را با یک شکل جدید، جدول کدینگ کمتر و دیسپریتی بهبود یافته و بلوک کنترلی طول اجرا معرفی می نماید که برای انتقال داده با سرعت بالا مطلوب می باشد. منطق اصلی به دو زیرمنطق و طراحی دوگامی مبتنی بر ساختار خط لوله ی موازی تقسیم بندی می شود. در گام اول جداول کدینگ 3B/4B و 5B/6B کاهش می یابند و دوباره برای پیاده سازی زیربلوک ها مبتنی بر رویکرد پردازشی موازی شکل می گیرند. نتیجه ی اینها حداقل سازی زمان تاخیر در هر گام می باشد. انکودر در پردازش CMOS .18um بخوبی شناخته و قابل فهم می شود. نتیجه ی اینها فرکانس عملی 2GHz و مصرف توان 9.38 mw با منبع ولتاژ 1.8 v می باشد.

 

 
 چکیده انگلیسی:
 
 
 
 
This paper presents a design of 8B/10B encoder with a new architecture, reduced coding table and improved disparity and run length control block which make it suitable for high-speed data transmission. The original logic is broken into two sub logic and designed in two stages based on parallel pipelined structure. In the first stage the original 3B/4B and 5B/6B coding tables are reduced and reformed to implement their sub-blocks based on parallel processing technique. In the second stage, the disparity and run length control blocks are designed separately to work in parallel. These notifications result the minimum timing delay at each stage. The encoder is realized in CMOS .18um process. It achieves the operating frequency over 2GHz and the power consumption is 9.38 mw with 1.8v supply voltage.

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.