تاثیر فرهنگ سازمانی روی تاخیر در ساخت و ساز

عنوان فارسی مقاله:
 
 
 

تاثیر فرهنگ سازمانی روی تاخیر در ساخت و ساز

 

 

کد مقاله:
 
msd181
 
سال انتشار:
 
2017
 
تعداد صفحات انگلیسی:
 
12

تعداد صفحات فارسی:
 
25

قیمت:
 
20 هزار تومان
 
نوع فایلها:
 
pdf & word
 
 
جهت دریافت مقاله از طریق لینک زیر کد مقاله را در قسمت توضیحات قرار داده و مبلغ را پرداخت نمایید.
پس از پرداخت، مقاله از طریق ایمیل برای شما ارسال میگردد.
مقاله انگلیسی رایگان به همراه ترجمه ارسال خواهد شد.
 
 
عنوان انگلیسی:
 
 
 
Effect of organizational culture on delay in construction
 
 
 
ژورنال:
 
 
 
 
www.elsevier.com/locate/ijproman
 
 

ترجمه چکیده:
 
 
 

تاخیر یکی از عادی ترین مسائل در صنعت ساخت و ساز می باشد. هدف این مقاله یافتن ارتباط ها بین یک فرهنگ سازمانی شرکت ساخت و ساز و تاخیر در آن می باشد. پرسشنامه از شرکت های ساخت و ساز واقع در آمریکا و هند انتخاب شدند به این منظور که داده ها برحسب فرهنگ سازمانی آنها و مقدار تاخیری که پروژه هایشان تجربه می کنند بدست آیند. نتایج این مطالعه نشان داد که سازمانی های ساخت و ساز در آمریکا تحت سلطه ی فرهنگ " قبلیه ای" می باشند در حالی که در هند متاثر از فرهنگ "بازاری" می باشند. مطالعه همچنین نشان میدهد که درصد نسبی تاخیر در مدت زمان اتمام پروژه در آمریکا نسبت به هند کمتر می باشد. برخلاف این واقعیت که تاخیرها بدلیل تعداد زیادی عوامل می باشند که در متن شرح داده شده است، با این حال آنالیز آماری نشان میدهد که رابطه ی معنی داری بین فرهنگ سازمانی و مقدار تاخیری وجود دارد. این رابطه می تواند برای یک شرکت ساخت و سازی در فرهنگ سازی یک فرهنگ سازمانی مفید باشد که انتظار می رود تاخیر در پروژه را کاهش دهد. همچنین فایده ی دیگر آن به پیمانکارهای بین المللی نسبت به انتظارهایشان در برابر عملکرد زمانی می باشد که در پروژه های اتخاذ شده در کشورهای دیگر صورت می گیرد.

 

 
 چکیده انگلیسی:
 
 
 
 
Delay is one of the most common problems in the construction industry. This study aims to explore the relationship between a construction company's organizational culture and delay. A questionnaire survey was administered to construction companies located in the U.S. and India in order to collect data on their organizational culture and the amount of delay that they experienced in their projects. The results of this study show that construction organizations in the U.S. are dominated by “clan” culture whereas those in India are dominated by “market” culture. The study also shows that the percentage of delay relative to project duration is lower in the U.S. compared to India. Despite the fact that delays are caused by a multitude of reasons often mentioned in the literature, statistical analysis indicates that there is also a significant relationship between organizational culture and the magnitude of delays. This relationship could be useful for a construction company in cultivating an organizational culture that is expected to reduce project delay. It could also be of benefit to international contractors relative to their expectations vis-à-vis time performance in projects undertaken in different countries.

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.