ایجاد توانمندی نواوری: نقش نوآوری های مدیریت ارشد و اکتشاف نسبی گرایی

عنوان فارسی مقاله:
 
 
 

ایجاد توانمندی نواوری: نقش نوآوری های مدیریت ارشد و اکتشاف نسبی گرایی

 

 

کد مقاله:
 
msd180
 
سال انتشار:
 
2017
 
تعداد صفحات انگلیسی:
 
9

تعداد صفحات فارسی:
 
21

قیمت:
 
17 هزار تومان
 
نوع فایلها:
 
pdf & word
 
 
جهت دریافت مقاله از طریق لینک زیر کد مقاله را در قسمت توضیحات قرار داده و مبلغ را پرداخت نمایید.
پس از پرداخت، مقاله از طریق ایمیل برای شما ارسال میگردد.
مقاله انگلیسی رایگان به همراه ترجمه ارسال خواهد شد.
 
 
عنوان انگلیسی:
 
 
 
Building innovation capability: The role of top management innovativeness and relative-exploration orientation
 
 
 
ژورنال:
 
 
 
 
Journal of Business Research 76 (2017) 127–135
 
 

ترجمه چکیده:
 
 
 

شرکت ها در تلاش برای توسعه ی توانمندی های نوآوری هستند که به دستیابی به فایده ی رقابتی در محیط بازاری کمک می نماید. این مقاله نشان دهنده ی این است که مدیران می توانند با توانمندی های نواوری شرکت ها و با وجود خودشان بصورت مستقیم مشارکت داشته باشند. مبتنی بر یک مجموعه داده ی یکتا چند منبعی( نامه ی سهام داران، COMPUSTAT، و دادگان بانک جهانی) که 335 شرکت را در طول 9 سال پوشش میدهد، آنالیز تجربی نشان داد که نواوری های مدیران ارشد آنها را علاقه مند تر می نماید تا با اکتشاف گرایی نسبت به استعمال گرایی در نواوری تطبیق ایجاد نمایند. این اکتشاف نسبی گرا بعنوان یک عاملی کلیدی است که می تواند نواوری های مدیران ارشد را به عملکرد بهتر اقتصادی تبدیل نماید، و تاثیرگذاری این عامل تعدیلی (کلیدی) در منابع شرکتی و محیط صنعتی مشروط به عواملی می باشد.

 

 
 چکیده انگلیسی:
 
 
 
 
Firms strive to develop innovation capabilities that help them achieve competitive advantage in the marketplace. This paper shows that managers can contribute to firms' innovation capabilities by involving themselves directly. Based on a unique multi-source (shareholder letters, COMPUSTAT, and World Bank Database) dataset covering 335 firms over nine years, empirical analysis reveals that top managers' innovativeness makes them more likely to adopt exploration orientation over exploitation orientation in innovation. This relative-exploration orientation is a key mediator that can transform top managers' innovativeness into better financial performance, and the effectiveness of this mediating role is contingent on a firm's resources and the industry environment.

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.