جبران کننده ی بهینه ی دروپ گذرا و تنظیم PID برای کنترل فرکانس باری در سیستم های قدرت هیدرو

عنوان فارسی مقاله:
 
 
 

جبران کننده ی بهینه ی دروپ گذرا و تنظیم PID برای کنترل فرکانس باری در سیستم های قدرت هیدرو

 

 

کد مقاله:
 
msd179
 
سال انتشار:
 
2015
 
تعداد صفحات انگلیسی:
 
11

تعداد صفحات فارسی:
 
30

قیمت:
 
28 هزار تومان
 
نوع فایلها:
 
pdf & word
 
 
جهت دریافت مقاله از طریق لینک زیر کد مقاله را در قسمت توضیحات قرار داده و مبلغ را پرداخت نمایید.
پس از پرداخت، مقاله از طریق ایمیل برای شما ارسال میگردد.
مقاله انگلیسی رایگان به همراه ترجمه ارسال خواهد شد.
 
 
عنوان انگلیسی:
 
 
 
Optimal transient droop compensator and PID tuning for load frequency control in hydro power systems
 
 
 
ژورنال:
 
 
 
 
Electrical Power and Energy Systems 68 (2015) 345–355
 
 

ترجمه چکیده:
 
 
 

این مقاله یک روش بهینه برای تنظیم کنترل کننده ی تناسبی، انتگرال گیر و مشتق گیر (PID) را برای یک توربین هیدرولیکی کوپل شده و متناظر با جبران کننده ی دروپ گذرا(TDC) معرفی می نماید. متدشناسی پیشنهاد شده مبتنی بر مشخصه ی پاسخ زمانی مناسب (DTRS) از سرووموتور پره ی هدایت ورودی می باشد که شامل محدود کننده ی میزان متعارف و وضعیت اشباع در کارخانه های توان می باشد. بنابراین، مسئله شامل تنظیم هر دو پارامترهای کنترل کننده و جبران کننده مانند پاسخ زمانی می باشد که نزدیک به یک نمونه معین باقی بماند. برای جلوگیری از راه حل های کمتر از حد مطلوب در نقاط حداقل مکانی، ضروری است تا نتیجه ی مسئله ی غیر خطی در دو گام حل شود: (i) اول اینکه، حل برنامه ریزی خطی(LP) برای تعیین مقادیر بلوک PID&TDC با استفاده از معرفی فضای حالت برای تطابق با مشخصه های پاسخ های زمان ورودی و خروجی صورت گیرد و (ii) تعیین مقادیر نهایی پارامترهای PID و TDC با استفاده از نتایج قبلی در یک برنامه ریزی غیر خطی جدید. متدشناسی پیشنهاد شده فایده ی مربوط به تنظیم PID هماهنگ شده با TDC که زمان محاسبه ی کمی دارد، را معرفی کرده است. نتایج نشان داد که عملکرد روش پیشنهادی دامنه ی وسیعی از وضعیت های کاری سیستم را نشان میدهد. مقایسه ها با رویکردهای موجود در متن صورت گرفت تا اثرگذاری متدشناسی پیشنهاد شده را نشان دهد.

 

 
 چکیده انگلیسی:
 
 
 
 
This paper presents an optimal method to tune the Proportional, Integral and Derivative (PID) controller for a hydraulic turbine coupled with the corresponding Transient Droop Compensator (TDC). The proposed methodology is based on the Desired Time Response Specification (DTRS) of the input guide vane servomotor that includes typical rate limiters and gain saturation in power plants. Therefore, the problem consists of adjusting both the parameters of the controller and compensator such as the time response remains close to the specified one. To avoid suboptimal solutions at local minimum points, it is necessary to solve the resulting non linear problem in two steps: (i) firstly, solve a linear programming (LP) to determine the values of block using state space representation to match the input and output time responses specifications and (ii) determine the final values of the PID and TDC parameters using the previous results in a new non linear programming. The proposed methodology has presented the advantage of tuning the PID coordinated with the TDC spending low computational time. The results show that the performance of the method covers a wide range of operating conditions of the system. Comparisons were also made with existing methods in the literature to show the effectiveness of the proposed methodology.

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.