استقرار سریع بانک اروپایی برای سلول های بنیادی پرتوان القا شده( EBiSC) – تجربه ی Hot Start

عنوان فارسی مقاله:
 
 
 

استقرار سریع بانک اروپایی برای سلول های بنیادی پرتوان القا شده( EBiSC) تجربه ی Hot Start

 

 

کد مقاله:
 
msd173
 
سال انتشار:
 
2017
 
تعداد صفحات انگلیسی:
 
10

تعداد صفحات فارسی:
 
27

قیمت:
 
22 هزار تومان
 
نوع فایلها:
 
pdf & word
 
 
جهت دریافت مقاله از طریق لینک زیر کد مقاله را در قسمت توضیحات قرار داده و مبلغ را پرداخت نمایید.
پس از پرداخت، مقاله از طریق ایمیل برای شما ارسال میگردد.
مقاله انگلیسی رایگان به همراه ترجمه ارسال خواهد شد.
 
 
عنوان انگلیسی:
 
 
 
Rapid establishment of the European Bank for induced Pluripotent Stem Cells (EBiSC) - the Hot Start experience
 
 
 
ژورنال:
 
 
 
 
journal homepage: www.elsevier.com/locate/scr
 
 
 

ترجمه چکیده:
 
 
 

روند سریع فرآیند " Hot start " صورت گرفته است تا بانک اروپایی را برای سلول های بنیادی پرتوان القایافته (EBiSC) راه اندازی نماید بدین منظور که سریعا دامنه ای از وضعیت کنترلی استقراریافته و خطوط سلول بنیادی پرتوان القا یافته انسانی (hiPSC) مرتبط با بیماری ارائه دهند. رویکردهای توسعه یافته در میان اعضای کنسرسیوم صورت میگیرد تا روشهای عملی استاندارد (SOPs) مناسب عمومی و هارمونیک را برای تهیه ی بافت، پیگیری نمونه زیستی، توسعه ی iPSC، حفظ و نگهداری بافت، صلاحیت و توزیع جامعه ی محققین نائل شود. این موارد صورت می گیرد تا کلکسیونی از زیرساختهای مدیریتی با کیفیت خطوط ها و داده های ایجاد شده ی موجود برای توزیع ایجاد شود. در اینجا یک نتیجه ی موفقیت امیز از این تجربه و جریان کاری برای دسترسی تسهیلاتی و بانک داری به یک منبع اروپایی دیگر گزارش شده است، که با درس هایی مربوط به فواید جامعه ی محققین بین المللی می باشد.

eTOS: این گزارش روی تجربیات EBiSC مربوط به استقرار سریع یک ظرفیت کاری متمرکز شده است تا تهیه، ذخیره و توزیع کلکسیون اساسی خطوط استقراریافته ی hiPSC عاید شود. این بررسی تاییدیه ای برای سهولت آن می باشد و رقابت های مربوط به بهره برداری و یکپارچه سازی قابلیت آن و بازده ی مراکز معتبر اروپایی با استفاده از منابع عمومی موجود در این زمینه تعریف می شود. 
 چکیده انگلیسی:
 
 
 
 
A fast track "Hot Start" process was implemented to launch the European Bank for Induced Pluripotent Stem Cells (EBiSC) to provide early release of a range of established control and disease linked human induced pluripotent stem cell (hiPSC) lines. Established practice amongst consortium members was surveyed to arrive at harmonised and publically accessible Standard Operations Procedures (SOPs) for tissue procurement, bio-sample tracking, iPSC expansion, cryopreservation, qualification and distribution to the research community. These were implemented to create a quality managed foundational collection of lines and associated data made available for distribution. Here we report on the successful outcome of this experience and work flow for banking and facilitating access to an otherwise disparate European resource, with lessons to benefit the international research community. ETOC: The report focuses on the EBiSC experience of rapidly establishing an operational capacity to procure, bank and distribute a foundational collection of established hiPSC lines. It validates the feasibility and defines the challenges of harnessing and integrating the capability and productivity of centres across Europe using commonly available resources currently in the field.

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.