بررسی رسوب­ گذاری مخزن با استفاده از تکنیک ­های داده محور

عنوان فارسی مقاله:
 
 
 
 

بررسی رسوب­گذاری مخزن با استفاده از تکنیک­های داده محور

 

 

 

کد مقاله:
 
msd169
 
سال انتشار:
 
2013
 
تعداد صفحات انگلیسی:
 
15

تعداد صفحات فارسی:
 
41

قیمت:
 
33  هزار تومان
 
نوع فایلها:
 
pdf & word
 
 
جهت دریافت مقاله از طریق لینک زیر کد مقاله را در قسمت توضیحات قرار داده و مبلغ را پرداخت نمایید.
پس از پرداخت، مقاله از طریق ایمیل برای شما ارسال میگردد.
مقاله انگلیسی رایگان به همراه ترجمه ارسال خواهد شد.
 
 
عنوان انگلیسی:
 
 
 
Evaluation of reservoir sedimentation using data driven techniques
 
 
 
ژورنال:
 
 
 
 
j ourna l h o mepage: www.elsevier.com/locate/asoc
 
 
 

ترجمه چکیده:
 
 
 

رسوب گذاری یک فرایند پیچیده هیدرولوژیکی فراگیر برای تمام مخازن در جهان در مقادیر مختلف است. بررسی های هیدروگرافی به عنوان دقیق ترین روش برای تعیین حجم کل اشغال شده توسط رسوب و الگوی توزیع آن در یک مخزن در نظر گرفته می­شوند. اما، این بررسی ها بسیار دست و پا گیر، وقت گیر و گران قیمت هستند. این فرایند رسوب گذاری پیچیده را همچنین می توان از طریق مدل های عددی به خوبی کالیبره شده شبیه سازی کرد. با این حال، این مدل ها به طور کلی داده های زیادی را می طلبند و نیاز به زمان محاسباتی زیادی دارند. به طور کلی، در دسترس بودن این داده ها بسیار کمیاب است. با توجه به محدودیت های زیاد این روش ها و مدل­ها، در مطالعه حاضر، رویکردهای داده محوری مانند شبکه های عصبی مصنوعی (ANN)، درختان مدل (MT) و برنامه نویسی ژنتیک (GP) برای برآورد حجم ترکیب رسوب مورد بررسی قرار گرفته است و شامل پارامترهای موثر بر آن به همراه مدل داده محور رگرسیون خطی چندگانه معمولی است. مدل­های داده محور فوق برای برآورد رسوب گذاری مخزن در ابتدا در مخزن گوبینداسگار توسعه و به کار رفته­اند. به منظور تعمیم روش توسعه یافته، مدل­ها داده محور توسعه یافته برای داده های دیده نشده مخزن پنگ اعتبار سنجی شدند. این مطالعه نشان داد که مدل­های بسیار غیر خطی ANN و GP روند رسوب گذاری را بهتر از مدل MT تکه­ای خطی، حتی برای مجموعه داده های با طول کوچکتر منعکس کرده اند.


 

 
 چکیده انگلیسی:
 
 
 
 
 The sedimentation is a pervasive complex hydrological process subjected to each and every reservoir in world at different extent. Hydrographic surveys are considered as most accurate method to determine the total volume occupied by sediment and its distribution pattern in a reservoir. But, these surveys are very cumbersome, time consuming and expensive. This complex sedimentation process can also be simulated through the well calibrated numerical models. However, these models generally are data extensive and require large computational time. Generally, the availability of such data is very scarce. Due to large constraints of these methods and models, in the present study, data driven approaches such as artificial neural networks (ANN), model trees (MT) and genetic programming (GP) have been investigated for the estimation of volume of sediment deposition incorporating the parameters influenced it along with conventional multiple linear regression data driven model. The aforementioned data driven models for the estimation of reservoir sediment deposition were initially developed and applied on Gobindsagar Reservoir. In order to generalise the developed methodology, the developed data driven models were also validated for unseen data of Pong Reservoir. The study depicted that the highly nonlinear models ANN and GP captured the trend of sediment deposition better than piecewise linear MT model, even for smaller length datasets.
 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.