فیلترهای ترکیبی ژئوتکستایل ها و موادهای طبیعی برای کاربردهای بحرانی در مهندسی سدسازی

عنوان فارسی مقاله:
 
 
 
 

فیلترهای ترکیبی ژئوتکستایل ها و موادهای طبیعی برای کاربردهای بحرانی در مهندسی سدسازی

 

 

 
کد مقاله:
 
msd162
 
سال انتشار:
 
2007
 
تعداد صفحات انگلیسی:
 
6

تعداد صفحات فارسی:
 
8

قیمت:
 
10  هزار تومان
 
نوع فایلها:
 
pdf & word
 
 
جهت دریافت مقاله از طریق لینک زیر کد مقاله را در قسمت توضیحات قرار داده و مبلغ را پرداخت نمایید.
پس از پرداخت، مقاله از طریق ایمیل برای شما ارسال میگردد.
مقاله انگلیسی رایگان به همراه ترجمه ارسال خواهد شد.
 
 
عنوان انگلیسی:
 
 
 
Composite Filters of Geotextiles and Natural Materials for Critical Applications in Dam Engineering
 
 
 
ژورنال:
 
 
 
 
Geosynthetics, Forging a Path to Bona Fide Engineering Materials GSP 275
 
 
 

ترجمه چکیده:
 
 

 

سازه ها یک طبیعت ژئوتکنیکی در طول هزاران سال ایجاد شده اند و در صورتی که دید کلی به این سازه ها در طول این مدت داشته باشیم نشان می دهد که استفاده از فیلترها و زهکش ها اخیرا بصورت قابل توجهی توسعه یافته است. استفاده از ضابطه ی طراحی فیلتر دانه ای برای گراول ها و ماسه ها به مدت یک قرن معمول بوده است در صورتی که معیار فیلتر دانه ای برای سیلت های چسبنده و رس ها در دهه ی 1980 بکار برده میشده است. تقریبا در این زمان ها صورت گرفته است که ژئوتکستایل بعنوان فیلترها بصورت قابل توجهی در عمران، محیط زیست و معدن استفاده میشده است. اگرچه کاربرد آنها بعنوان فیلترها اولیه در کاربردهای بحرانی مانند فیلترهای داخلی سدهای خاکی بصورت کلی قابل پذیرش نمی باشد، دلیل اصلی آن مباحث ساخت و ساز و طول عمر آن می باشد. یک برنامه ی تحقیقاتی آزمایشی و بررسی فیلدی مداوم مربوط به عملکرد فیلترهای ژئوتکستایل و دانه ای گزارش شده است. این تجربه فایده و مضرات هر نوع فیلتر را نشان می دهد.

در صورتی که مروری به شکست های پروژه ی مربوط به سد بپردازیم اهمیت جلوگیری از فرسایش داخلی یا لوله گذاری در کابردهای ضروری و بحرانی بخصوص در طول دهه ی اول بکارگیری و استفاده از آنها را نشان می دهد. علاوه بر این استفاده از فیلترها و زهکش ها در کاربردهای بحرانی مانند سد ها و تسهیلات دفع منحصرا فاضلاب نیازمند سیستمهای است تا تحت شرایط های مختلف گرادیان هیدرولیکی; مرطوب و خشک شدن; تنش و کرنش; با کیفیت مختلف سیال نفوذ پذیر عمل نماید. این وضعیت ها تاثیری روی عملکرد کوتاه و بلند مدت فیلترها و زهکش ها دارند.

این مقاله بکارگیری همزمان از موادهای فیلتری دانه ای و ژئوتکستایل در فیلترهای ترکیبی در کاربردهای ضروری و بحرانی، مانند زهکشی درونی سدهای خاکی و تسهیلات دفع منحصرا فاضلاب را پیشنهاد مینماید. در برخی کاربردها ژئوتکستایل بعنوان یک رابط فیلتر دانه ای و مکمل های همین فیلتر مرتبط با عملکرد فیلتر ژئوتکستایل نقش ایفا می نماید، که نتیجه ی آن کاهش یافتن خطر شکست می باشد.

 

 
 
 چکیده انگلیسی:
 
 
 
 
Structures of a geotechnical nature have been constructed for thousands of years and a brief review of this infrastructure over time shows that the use of filters and drains is a relatively recent development in a wide range of applications. The use of granular filter design criteria for sands and gravels has been common practice for a century whereas granular filter criteria for cohesive silts and clays evolved in the 1980s. It was at about this time that geotextiles as filters rapidly gained favor as use in many civil, environmental and mining applications. However their use as primary filters in critical applications such as the internal filters of embankment dams was not generally accepted, due to longevity concerns and construction considerations. A laboratory research programme and subsequent field investigation into the performance of both geotextile and granular filters is reported. This experience exposes the advantages and disadvantages of each filter material type. A world wide review of dam failures confirms the critical importance of preventing internal erosion or piping in critical applications especially during the first decade of service. Furthermore the use of filters and drains in critical applications such as in dams and in mono-waste disposal facilities requires filter systems to perform under diverse conditions of hydraulic gradient; wetting and drying; stress and strain; with varying quality of the permeating fluid. These conditions have an effect on the short and long term performance of filters and drains. This paper proposes the simultaneous employment of benefits from geotextile and from granular filter materials in composite filters in critical applications, such as the internal drainage of embankment dams and mono-waste disposal facilities. In such applications the geotextile serves as an adjunct to the granular filter and the granular filter supplements the geotextile filter performance, with resultant reduced risk of failure.

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.