استراتژی مشارکت نیروگاه مجازی برای شرکت در بازار انرژی و ریسندگی ذخایر - قسمت دوم: تجزیه و تحلیل عد

عنوان فارسی مقاله:
 
 
 
 
 
 استراتژی مشارکت نیروگاه مجازی برای شرکت در بازار انرژی و ریسندگی ذخایر - قسمت دوم: تجزیه و تحلیل عددی

 

 

 
کد مقاله:
 
msd161
 
سال انتشار:
 
2011
 
تعداد صفحات انگلیسی:
 
8

تعداد صفحات فارسی:
 
14

قیمت:
 
14  هزار تومان
 
نوع فایلها:
 
pdf & word
 
 
جهت دریافت مقاله از طریق لینک زیر کد مقاله را در قسمت توضیحات قرار داده و مبلغ را پرداخت نمایید.
پس از پرداخت، مقاله از طریق ایمیل برای شما ارسال میگردد.
مقاله انگلیسی رایگان به همراه ترجمه ارسال خواهد شد.
 
 
عنوان انگلیسی:
 
 
 
Bidding Strategy of Virtual Power Plant for Participating in Energy and Spinning Reserve Markets—Part II: Numerical Analysis
 
 
 
ژورنال:
 
 
 
 
IEEE TRANSACTIONS ON POWER SYSTEMS, VOL. 26, NO. 2, MAY 2011
 
 
 

ترجمه چکیده:
 
 

 

این مقاله یک ارزیابی از مدل ارائه شده در قسمت 1 برای استراتژی پیشنهاد قیمت در نیروگاه مجازی با کنترل متمرکز که عضو بازار انرژی و رزرو چرخان هست, می باشد. دو تست VPPتعریف می شوند و سناریوهای مختلفی برای قیمت بازار در نظر گرفته می شود. در ابتدا, حضور VPP در بازار انرژی مطالعه می شود. سپس, بازار رزرو چرخان مورد توجه قرار می گیرد و پیشنهاد قیمت VPP به عنوان عضوی از بازار انرژی و رزرو چرخان تحت سناریوهای مختلف قیمت بازار مورد مطالعه قرار می گیرد و نتایج بدست آمده آنالیز می شوند. در همه ی نمونه ها نتایج, کارایی و کیفیت روش و اعتبار سنجی مدل ارائه شده را نشان می­دهند.

 

 
 
 چکیده انگلیسی:
 
 
 
This paper is to evaluate the presented model in part I for bidding strategy of virtual power plant (VPP) with centralized control in a joint market of energy and spinning reserve service. Two test VPPs are introduced and different scenarios are considered for markets prices. At first, the participation of VPP in only energy market is studied. Then, the spinning reserve market is taken into consideration and the bids of VPP in a joint market of energy and spinning reserve service is studied under different scenarios of markets prices and the results are analyzed. In all cases, the results show the effectiveness and the quality of the procedure and validate the proposed model.

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.