مدلهای تجاری برای مجتمع ساختن منابع انرژِی توزیعی به صورت نیروگاه برق مجازی

عنوان فارسی مقاله:
 
 
 

مدلهای تجاری برای مجتمع ساختن منابع انرژِی توزیعی به صورت نیروگاه برق مجازی

 

 

 
کد مقاله:
 
msd157
 
سال انتشار:
 
2009
 
تعداد صفحات انگلیسی:
 
4

تعداد صفحات فارسی:
 
7

قیمت:
 
10 هزار تومان
 
نوع فایلها:
 
pdf & word
 
 
جهت دریافت مقاله از طریق لینک زیر کد مقاله را در قسمت توضیحات قرار داده و مبلغ را پرداخت نمایید.
پس از پرداخت، مقاله از طریق ایمیل برای شما ارسال میگردد.
مقاله انگلیسی رایگان به همراه ترجمه ارسال خواهد شد.
 
 
عنوان انگلیسی:
 
 
 
Trading Models for Aggregating Distributed Energy Resources into Virtual Power Plant
 
 
 
ژورنال:
 
 
 
 
978-1-4244-3523-4/09/$25.00 c2009 IEEE
 
 
 

ترجمه چکیده:
 
 

 

تعدادی از منابع انرژی توزیعی (DER) با فناوری های مختلف با در دسترس بودن و الگوی اجرایی مختلف را می توان در یک نیروگاه برق مجازی (VPP) مجتمع ساخت. برخی از ژنراتورهای توزیعی (DGs) ژنراتورهای قابل ارسال هستند و ظرفیت بالایی دارند و می توانند به طور جداگانه در بازار انرژی برق شرکت داشته باشند ولی آنها ممکن است در صورتی که امید به کسب منافع بیشتری در بازار انرژی از طریق VPP داشته باشند، VPP را انتخاب نمایند. برخی دیگر (آنها که ماهیت بسیار کوچک یا احتمالی دارند) نمی توانند بدون مجتمع شدن به بازار انرژی دست یابند. بسته به ظرفیت و مشخصات منابع انرژی توزیعی، اهداف آنها برای پیوستن به VPP و وابستگی آنها به VPP می تواند متفاوت باشد. VPP ممکن است مالک آنها باشد یا اپراتور آنها یا فقط نهاد واسطه ای باشد که می تواند فرصت های اقتصادی بیشتری را در بازار انرژی برای آنها فراهم نماید. این مقاله چارچوب کلی را برای VPP که بتواند شامل فناوری های مختلف DG در هر دو شبکه توزیع ولتاژ پایین و متوسط باشد، مشخص می نماید. بر اساس میزان بستگی به VPP، اجزای VPP به سه دسته تقسیم می شوند: بخش های جزء بازار، بخش های جزء دسته بندی شده و بخش های قسمت داخلی. رابطه معاملات آنها با VPP نیز بررسی می شود.

 


 
 
 چکیده انگلیسی:
 
 
 
 
A number of Distributed Energy Resources (DER) of various technologies with various operating pattern and availability can be integrated in a Virtual Power Plant (VPP). Some of the Distributed Generators (DGs), those are dispatchable and have high capacity, can individually participate in the power market but they may choose VPP if they hope to reach a higher benefit in the power market through VPP. Some of the others, those are very small or have stochastic nature, can not gain access to the power market without aggregation. Depend on the capacity and characteristics of distributed energy resources, their aims for joining to VPP and their dependency to VPP may be different. VPP may be their ownership, their operator or only an interface entity that can facilitate more economical opportunities for them in the power market. This paper characterizes a general framework for VPP which can be included the various DG technologies in both medium and low voltage distribution networks. Based on the degree of dependency to VPP, the VPP components are categorized into three classes, i.e. market component parts, contractual component parts and internal component parts, and also their trading relation with VPP are discussed.

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.