اثر عصاره ریشه کاسنی بوداده حاوی fructamans انیولین نوعی بر روی قندخون ، متابولیسم لیپیدی

عنوان فارسی مقاله:
 
 
 

اثر عصاره ریشه کاسنی بوداده حاوی fructamans انیولین نوعی بر روی قندخون ، متابولیسم لیپیدی و ویژگی مدفوع

 

 
کد مقاله:
 
msd134
 
سال انتشار:
 
2014
 
تعداد صفحات انگلیسی:
 
7

تعداد صفحات فارسی:
 
11

قیمت:
 
10 هزار تومان
 
نوع فایلها:
 
pdf & word
 
 
جهت دریافت مقاله از طریق لینک زیر کد مقاله را در قسمت توضیحات قرار داده و مبلغ را پرداخت نمایید.
پس از پرداخت، مقاله از طریق ایمیل برای شما ارسال میگردد.
مقاله انگلیسی رایگان به همراه ترجمه ارسال خواهد شد.
 
 
عنوان انگلیسی:
 
 
 
Effects of the extract from roasted chicory (Cichorium intybus L.) root containing inulin-type fructans on blood glucose, lipid metabolism, and fecal properties
 
 
 
ژورنال:
 
 
 
Journal of Traditional and Complementary Medicine 5 (2015) 161e167
 
 
 

ترجمه چکیده:
 
 
 

عصاره ریشه کاسنی بو داده داده شده حاوی frutons انیولین دارای اثرات قابل قبول شامل اثرات ضد افزایش قند خون و ضد dyslipidemic و بهبود دهندۀ حرکات روده ایی است . در این مطالعه ، ما به بررسی اثرات عصاره ریشه کاسنی بر روی گلوکز خون ، متابولیسم لیپید و ویژگی مدفوع در چهل و هفت شرکت کننده بزرگسال در یک انتخاب تصادفی ، مطالعه double – blind ( دو سورکور) و کنترل دارو نهایی پرداختیم . شرکت کنندگان به گروه های آزمایشی تقسیم شدند . از اینرو ، گروه اول نوشیدنی عصاره ریشه کاسنی را در یافتن و گروه دیگر دارو دریافت می گردند که این داروهای نوشیدنی عصاره ریشه کاسنی نبود ( به این صورت که 300 میلی لیتر روزانه به مدت 4 هفته ) . ما به اجرا آزمایشات هماتولوژی و اندازه گیری استقامت بدنی پرداختیم سپس با توجه به پرسشنامه مقیاس آنالوگ بصری ( VAS ) برای ویژگی مدفوع پرداختیم و بعد از چهار هفته اقداماتی در دو گروه صورت گرفت . گرچه هیچ تفاوت قابل توجهی در سرعت گلوکز پلاسما یا انسولین مشاهده شود ، هموگلوبین ، ALC از طریق خوردن عصاره ریشه کاسنی کاهش یافته بود . هیچ تفاوت درون گروهی در سطح پارامترهای متابولیسم لیپیدی مشاهده نشد . از اینرو ، سطح آدییونکتین بهبود قابل توجهی در گروه مصرف کننده عصاره ریشه کاسنی هنگام بررسی اولیه و بعد از مصرف داشت . علاوه ـ بر این ، عصاره ریشه کاسنی در بهبود امتیاز VAS برای شرکت کنندگان از لحاظ ویژگی مدقوعی مناسب می باشد این نتایج پیشنهاد کنندۀ این است که عصاره ریشه کاسنی می تواند دیابت را در شرایط اولیه به تأخیر یا باعث بهبود آن شود و یا حتی می تواند باعث بهبود حرکات روده گردد .

 
 
 
 چکیده انگلیسی:
 
 
The extract from roasted chicory (Cichorium intybus L.; 菊苣jú jù) root (chicory root extract), which contains inulin-type fructans, has favorable effects including antihyperglycemic and antidyslipidemic effects and the improvement of bowel movement. In this study, we examined the effects of chicory rootextract on blood glucose, lipid metabolism, and fecal properties in 47 healthy adult participants in a randomized, double-blind, placebo-controlled study. The participants were divided into a test group that drank chicory root extract and a placebo group that drank nonchicory root extract (ingesting 300 mLdaily for 4 weeks). We performed hematological examinations and body composition measurements, and administered a visual analog scale (VAS) questionnaire for fecal properties at the baseline (Week 0) and after the intervention (Week 4) for the two groups. Although no significant differences in fasting plasma glucose or insulin were observed, hemoglobin A1c was found to decrease by ingesting chicory root extract. No intergroup differences in the levels of lipid metabolism parameters were observed. However, the level of adiponectin was significantly improved in the chicory root extract group when the baseline and postintervention values were compared. In addition, chicory root extract tends to improvethe VAS score for fecal properties. These results suggest that chicory root extract could delay or prevent the early onset of diabetes mellitus and improve bowel movements.

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.