اثر افزون فیبر در رژیم غذایی بر خواص حسی و رئولوژیکی ماست

عنوان فارسی مقاله:
 
 
 

اثر افزون فیبر در رژیم غذایی بر خواص حسی و رئولوژیکی ماست

 

 
کد مقاله:
 
msd133
 
سال انتشار:
 
2004
 
تعداد صفحات انگلیسی:
 
6

تعداد صفحات فارسی:
 
10

قیمت:
 
10 هزار تومان
 
نوع فایلها:
 
pdf & word
 
 
جهت دریافت مقاله از طریق لینک زیر کد مقاله را در قسمت توضیحات قرار داده و مبلغ را پرداخت نمایید.
پس از پرداخت، مقاله از طریق ایمیل برای شما ارسال میگردد.
مقاله انگلیسی رایگان به همراه ترجمه ارسال خواهد شد.
 
 
عنوان انگلیسی:
 
 
 
Influence of dietary fiber addition on sensory and rheological properties of yogurt
 
 
 
ژورنال:
 
 
 
International Dairy Journal 14 (2004) 263–268
 
 
 

ترجمه چکیده:
 
 
 

هدف از این کار مطالعه اثرات فیبرها در رژیم غذایی متفاوت برروی خواص حسی و رئولوژیکی از ماست هاست . فیبرهایی همچون سیب ، گندم ، بامبو یا اینولین مورداستفاده قرار گرفتند . خواص رئولوژیکی از طریق شرایط دینامیکی تایید و با آرامش فشرده سازی اکستروژن به اشتراک گذاشته شد . زمان ذخیره سازی و نوع فیبر بر اساس فاکتورهای قابل توجه برای آنالیز دستگاهی بود . سنتزها و PH هیچ تفاوتی را نشان ندادند ، در حالیکه تنها فیبر سیب رنگ متفاوتی را در ماست و در قیاس با شرایط کنترل نشان داد . همانا حسی آنالیزشده توسط مصرف کنندگان قابل قبول بود . حقی فیبرها خواص رئولوژیکی را در ماست ساده را به طور مطلع اصلاح کردند . از اینرو ، سخنرانان امتیازات را به ماست مکمل به طور قابل قبولی اهدا کردند .

 
 
 
 چکیده انگلیسی:
 
 
The objective of this work was to study the effects of different dietary fibers on sensory and rheological properties of yogurts fortified with these fibers. Commercial fibers from apple, wheat, bamboo or inulin were used. Rheological characterization was performed by dynamic, shear and compression–extrusion assays. Storage time and type of fiber were significant factors for instrumental analysis. Syneresis and pH did not show any difference, while only apple fiber yogurt showed color differences compared to control. An untrained sensory panel analyzed consumer acceptability. Even though fibers modified certain rheological characteristics of the plain yogurt, the panelists awarded the supplemented yogurts scores indicating acceptability.

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.