اینترنت اشیاء:ایجاد خانه هوشمند با روش خوشه بندی Zigbee براساس درخت پوشای کمینه و بهینه سازی انبوه

عنوان فارسی مقاله:
 
 
 

IoT : (اینترنت اشیاء): ایجاد خانه هوشمند با استفاده از خوشه بندی Zigbee براساس درخت پوشای کمینه و بهینه سازی انبوه ذره (MST-PSO)

 

 
کد مقاله:
 
msd132
 
سال انتشار:
 
2017
 
تعداد صفحات انگلیسی:
 
5

تعداد صفحات فارسی:
 
15

قیمت:
 
12 هزار تومان
 
نوع فایلها:
 
pdf & word
 
 
جهت دریافت مقاله از طریق لینک زیر کد مقاله را در قسمت توضیحات قرار داده و مبلغ را پرداخت نمایید.
پس از پرداخت، مقاله از طریق ایمیل برای شما ارسال میگردد.
مقاله انگلیسی رایگان به همراه ترجمه ارسال خواهد شد.
 
 
عنوان انگلیسی:
 
 
 
IoT: Smart Home using Zigbee Clustering Minimum Spanning Tree and Particle Swarm Optimization (MST-PSO)
 
 
 
ژورنال:
 
 
 
Computational Methods, Communication Techniques and Informatics
 
 
 

ترجمه چکیده:
 
 
 

در محیط خانه هوشمند، وسائل توسط گره های حسگر پایش و کنترل می شوند. شبکه درخت - خوشه ی Zigbee پروتکلی است که بطور گسترده برای محیط خانه هوشمند مورد استفاده قرار می گیرد. حداقل مصرف انرژی و کمینه هزینه برای مسیر از جمله مسائل مهم در این نوع شبکه ها می باشند. از میان راهکارهای بسیاری که توسط محققان پیشنهاد شده، تکنیک خوشه بندی، بهره وری انرژی بهتر و هزینه کمتری را فراهم می کند. تکنیک خوشه بندی توسط تقسیم بندی یا تفکیک شبکه به بخش های متعدد عمل می کند که هر یک از آنها دارای یک سرخوشه (CH) می باشد. وظایف سرخوشه عبارتند از جمع آوری، ادغام، و ارسال داده ها به ایستگاه مبنا. در این مقاله، روشی نوین برای خوشه بندی، به نامِ شبکه های درخت خوشۀ Zigbee، و براساس درخت پوشای کمینه و بهینه سازی انبوه ذره (MST-PSO) مطرح می کنیم. هدف از این کار، توسعه طول عمر شبکه و کاهش وابستگی روتر، به پروتکل Zigbee می باشد. نتایج شبیه سازی نشان می دهند که روش پیشنهادی در مقایسه با پروتکل هایی همچون توپولوژی ستاره ای و مشِ Zigbee ازلحاظ طول عمر شبکه و مصرف انرژی موثر تر و کار آمد تر می باشد.

 
 
 
 چکیده انگلیسی:
 
 
In Smart home environment, appliances are monitored and controlled by sensor nodes. Zigbee Cluster Tree Network is widely used protocol for smart home environment. Minimum Energy consumption and minimum cost path are important issues in this type of networks. Among many solutions proposed by researchers clustering technique provides energy efficiency and less expensive. Clustering technique operates by dividing the network into many sections, each of which has a cluster head (CH). The tasks of cluster head are collection, aggregation and transmission of data to the base station. In this paper, we introduce a new approach for clustering namely Zigbee cluster tree networks based on Minimum Spanning Tree Particle Swarm Optimization (MST-PSO). It aims to extend network lifetime and reduce router dependency in Zigbee protocol. Simulation results show that the proposed method is more efficient compared to protocols such as Zigbee star and mesh topology in terms of network lifetime and energy consumption.

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.