طراحی و تحلیل یک موتور القایی خطی دو طرفه برای حمل و نقل

عنوان فارسی مقاله:
 
 
 

طراحی و تحلیل یک موتور القایی خطی دو طرفه برای حمل و نقل

 

 
کد مقاله:
 
msd131
 
سال انتشار:
 
2015
 
تعداد صفحات انگلیسی:
 
7

تعداد صفحات فارسی:
 
17

قیمت:
 
14 هزار تومان
 
نوع فایلها:
 
pdf & word
 
 
جهت دریافت مقاله از طریق لینک زیر کد مقاله را در قسمت توضیحات قرار داده و مبلغ را پرداخت نمایید.
پس از پرداخت، مقاله از طریق ایمیل برای شما ارسال میگردد.
مقاله انگلیسی رایگان به همراه ترجمه ارسال خواهد شد.
 
 
عنوان انگلیسی:
 
 
 
Design and Analysis of a Double-Sided Linear Induction Motor for Transportation
 
 
 
ژورنال:
 
 
 
www.ieee.org/publications_standards/publications/rights/index.html for more information.
 
 
 

ترجمه چکیده:
 
 
 

یک سیستم اتوبوس هوایی به عنوان یکی از جایگزین های حمل و نقل شهری کلان پیشنهاد شده است. نیروی پیشران این سیستم توسط یک موتور خطی تولید می شود. چند توپولوژی موتور خطی یک طرفه یا دو طرفه می توانند به کار گرفته شوند، اما یک موتور القایی خطی دو طرفه (DSLIM) به علت مسیر غیر فعال ساده و مقدار بالای چگالی نیروی آن، ترجیح داده می شود. چندین تحقیق برای توسعه مدل های تحلیلی جهت تحلیل عملکرد موتور القایی خطی توسعه یافته اند. در این تحقیق، یک روش تحلیلی شبه یک بعدی به منظور تحلیل عملکرد موتور پیشنهاد شده است و اثرات لبه طولی و عرضی نیز در نظر گرفته شده اند. دقت روش پیشنهادی بوسیله مقایسه نتایج تحلیلی با داده های تجربی ارزیابی شده است که این نتایج مطابقت قابل قبولی را نشان می دهند. لذا، طراحی موتور برای کاربرد مطلوب ارائه شده و عملکرد آن با روش اجزای محدود و مدلسازی تحلیلی ارزیابی شده است. نحوه بدست آوردن معادلات اصلی نیز ارائه شده است.

 
 
 
 چکیده انگلیسی:
 
 
An air-bus system is proposed as one of the alternatives for urban mass transportation. The propulsive force of this system is generated by a linear motor. Several single or double-sided linear motor topologies could be employed, but a double-sided linear induction motor (DSLIM) is preferred, due to its simple passive track, and high value of force density. Several researches were carried out to develop analytical models for analysis of linear induction motor performance. In this research, a quasi one-dimensional analytical method is proposed in order to analyze motor performance, whereas the longitudinal and transversal edge effects are considered as well. Accuracy of the proposed method, is evaluated by comparison of the analytical results with the experimental data that shows acceptable conformity. Then, the motor design for the desired application is presented, and its performance is evaluated by both finite element method and analytical modeling. Derivations of major equations are given as well.

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.