یک روش ترکیبی برای ارزیابی پیاده سازی معماری سازمانی

عنوان فارسی مقاله:
 
 
 

یک روش ترکیبی برای ارزیابی پیاده سازی معماری سازمانی

 

 
کد مقاله:
 
msd130
 
سال انتشار:
 
2016
 
تعداد صفحات انگلیسی:
 
16

تعداد صفحات فارسی:
 
43

قیمت:
 
34 هزار تومان
 
نوع فایلها:
 
pdf & word
 
 
جهت دریافت مقاله از طریق لینک زیر کد مقاله را در قسمت توضیحات قرار داده و مبلغ را پرداخت نمایید.
پس از پرداخت، مقاله از طریق ایمیل برای شما ارسال میگردد.
مقاله انگلیسی رایگان به همراه ترجمه ارسال خواهد شد.
 
 
عنوان انگلیسی:
 
 
 
A hybrid method for evaluating enterprise architecture implementation
 
 
 
ژورنال:
 
 
 
www.elsevier.com/locate/eva lprogplan
 
 
 

ترجمه چکیده:
 
 
 

ارزیابی پیاده سازی معماری سازمانی(EA) ،مجموعه ای از روش ها و شیوه هایی را برای ارزیابی معماری سازمانی محصولات مصنوعی در پروژه بکارگیری معماری سازمانی فراهم میکند. از این لحاظ که تمام عملکرد ما و پروسه های EA لحاظ میشود، روشهای ساختاری در توسعه بکارگیری EA و شیوه های پیشرفته و معیار های مناسب برای دستیابی به ارزیابی درست استفاده میشود ،این شیوه ها ناکارآمد به حساب می آیند . هدف از این پژوهش توسعه روش ارزیابی ترکیبی است که در دستیابی به اهداف پیاده سازی EA کمک میکند .جهت دستیابی به این هدف ،اولین گام تشخیص شیوه های به کارگیری EA است. برای این منظور تاریخچه سیستماتیک SLR بکارگرفته شده است. ثانیاً، روش ترکیبی پیشنهادی بر مبنای پایه و اساس اطلاعات استخراج شده از SLR ،گفتگوهای انجام شده با متخصصین EA ارزیابی تئوری برنامه و ارزیابی سیستم های اطلاعاتی (IS) است در پایان ،روش پیشنهادی بوسیله بررسی موردی و بررسی کارشناسان اعتبار میگیرد. این پژوهش ،مبنای مناسبی برای محققان فراهم میکند که به دنبال توسعه و گسترش این موضوع اند و متخصصانی که به دنبال استحکام یک روش ارزیابی موثر و سبک برای پروژه های EA هستند.

 
 
 
 چکیده انگلیسی:
 
 
Enterprise Architecture (EA) implementation evaluation provides a set of methods and practices for evaluating the EA implementation artefacts within an EA implementation project. There are insufficient practices in existing EA evaluation models in terms of considering all EA functions and processes, using structured methods in developing EA implementation, employing matured practices, and using appropriate metrics to achieve proper evaluation. The aim of this research is to develop a hybrid evaluation method that supports achieving the objectives of EA implementation. To attain this aim, the first step is to identify EA implementation evaluation practices. To this end, a Systematic Literature Review (SLR) was conducted. Second, the proposed hybrid method was developed based on the foundation and information extracted from the SLR, semi-structured interviews with EA practitioners, program theory evaluation and Information Systems (ISs) evaluation. Finally, the proposed method was validated by means of a case study and expert reviews. This research provides a suitable foundation for researchers who wish to extend and continue this research topic with further analysis and exploration, and for practitioners who would like to employ an effective and lightweight evaluation method for EA projects.

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.