دو الگوریتم محل یابی DV-Hop تازه برای شبکه های تصادفی حسگر بی سیم

عنوان فارسی مقاله:
 
 
 

دو الگوریتم محل یابی DV-Hop تازه برای شبکه های تصادفی حسگر بی سیم

 

 
کد مقاله:
 
msd126
 
سال انتشار:
 
2015
 
تعداد صفحات انگلیسی:
 
9

تعداد صفحات فارسی:
 
8

قیمت:
 
8 هزار تومان
 
نوع فایلها:
 
pdf & word
 
 
جهت دریافت مقاله از طریق لینک زیر کد مقاله را در قسمت توضیحات قرار داده و مبلغ را پرداخت نمایید.
پس از پرداخت، مقاله از طریق ایمیل برای شما ارسال میگردد.
مقاله انگلیسی رایگان به همراه ترجمه ارسال خواهد شد.
 
 
عنوان انگلیسی:
 
 
 
Two Novel DV-Hop Localization Algorithms for Randomly Deployed Wireless Sensor Networks
 
 
 
ژورنال:
 
 
 
Hindawi Publishing Corporation International Journal of Distributed Sensor Networks
 
 
 

ترجمه چکیده:
 
 
 

با هدف حل مشکل دقت پایین در الگوریتم بردار فاصله هاپ (DV-hop) که برای شبکه های حسگر بی سیم موقعیت گره به کار می رود، دو الگوریتم محل یابی اصلاح شده یعنی الگوریتم محل یابی هایپربولیک DV-hop و الگوریتم محل یابی وزنی مرکز وار DV-hop (IWC-DV-hop) در این مقاله ارائه شده اند. به جای استفاده از میانگین اندازه های هاپ تمام گره های دیدبانی نزدیک به گره نامشخص، الگوریتم هایپربولیک DV-hop از میانگین اندازه های هاپ های میانگین تمام گره های دیدبانی به عنوان میانگین اندازه هاپ گره ناشناس استفاده می کند. الگوریتم محل یابی ML جای خود را به الگوریتم محل یابی هایپربولیک می دهد. الگوریتم IWC-DV-hop با انتخاب گره دیدبانی مناسب و جایگزین کردن موضع ML با موضع مرکز وار، دقت را بهبود می بخشد. هم چنین از یک طرح وزنی در IWC-DV-hop استفاده شده است، به این ترتیب تاثیر لنگرهای مختلف مورد توجه قرار می گیرد. شبیه سازی هایی صورت گرفته است تا این مساله اثبات شود که دقت توسط هر دو الگوریتم بهبود می یابد و IWC-DV-hop بهترین گزینه است.

 
 
 
 چکیده انگلیسی:
 
 
Aiming at solving the problem of low accuracy in traditional distance vector-hop (DV-hop) algorithm used for wireless sensor networks node location, two refined localization algorithms, that is, hyperbolic-DV-hop localization algorithm and improved weighted centroidDV-hop localization algorithm (IWC-DV-hop), are proposed in this paper. Instead of taking the averageHopSize of BeaconNode nearest to the UnknownNode, hyperbolic-DV-hop algorithm chooses the average of average HopSizes of all BeaconNodes, as the average HopSize of the UnknownNode.TheML localization algorithm is also replaced by hyperbolic location algorithm. IWC-DV-hop algorithm improves the accuracy by selecting appropriate BeaconNodes and replacing ML localization with centroid localization. And a weighted scheme is used in IWC-DV-hop so that the influence of different anchors is taken into consideration. Simulations have been conducted to prove that the accuracy is improved by both of the two algorithms and IWCDV- hop is the best choice.

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.