بازآرایی شبکه های توزیع متغادل و نامتعادل با توجه به شاخصه های قابلیت اطمینان

عنوان فارسی مقاله:
 
 
 

بازآرایی شبکه های توزیع متغادل و نامتعادل با توجه به شاخصه های قابلیت اطمینان

 

 

 
کد مقاله:
 
msd122
 
سال انتشار:
 
2016
 
تعداد صفحات انگلیسی:
 
13

تعداد صفحات فارسی:
 
27

قیمت:
 
21 هزار تومان
 
نوع فایلها:
 
pdf & word
 
 
جهت دریافت مقاله از طریق لینک زیر کد مقاله را در قسمت توضیحات قرار داده و مبلغ را پرداخت نمایید.
پس از پرداخت، مقاله از طریق ایمیل برای شما ارسال میگردد.
مقاله انگلیسی رایگان به همراه ترجمه ارسال خواهد شد.
 
 
عنوان انگلیسی:
 
 
 
Balanced and unbalanced distribution networks reconfiguration considering reliability indices
 
 
 
ژورنال:
 
 
 
www.sciencedirect.com
 
 
 
ترجمه چکیده:
 
 
 

مسئله ی بازآرایی سیستم های توزیع، فرآیند بهینه سازیِ پیچیده ایست برای یافتن ساختاری با حداقل تلفات که در آن رضایت هر دوطرف یعنی مصرف کننده و هم سیستم توزیع فراهم شود. یکی از مهم ترین پارامترها در این زمینه، افزایش قابلیت اطمینان سیستم است. این پارامتر از یک طرف میزان رضایت مصرف کننده ی انرژی را بالا برده و از طرفی باعث بهبود بهره ی اقتصادی شرکت های توزیع می شود. به نظر می رسد بازآرایی سیستم توزیع باتوجه به پارامترهای قابلیت اطمینان، تلاشیست برای حل دشواری های بهینه سازی. در این مقاله یک رویکرد اکتشافی اصلاح شده ارائه شده است. بنابراین، برای رسیدگی به شاخصه های قابلیت اطمینان، تعدادی فرمول جدید پیشنهاد شد. تاثیرگذاری روش پیشنهادی در تستِ سیستم های متعادل و نامتعادل نشان داده خواهد شد.


 
 
 
 چکیده انگلیسی:
 
 
Distribution system reconfiguration problem is a complex optimization process to find a structure with minimum losses in which the satisfaction of both sides, those are consumers and distribution system companies, need to be met. One of the most significant parameters in this regard is to increase the reliability of the system. This parameter, on one hand, increases the satisfaction of power consumption and on the other hand, improves the economic benefits of distribution companies. Distribution system reconfiguration, considering the reliability parameters, seems to make the attempts to solve the problem of optimization difficult. In this paper, a modified heuristic approach for distribution system has been presented. Also, in order to consider reliability indexes, a number of new formulas have been presented. The effectiveness of the proposed method is demonstrated on balanced and unbalanced test distribution systems.

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.