یک آنالیز تئوری بازیها در انتخاب عرضه کننده با ظرفیت قید شده و همکارانه بوسیله ی بررسی کل هزینه های

عنوان فارسی مقاله:
 
 
 

یک آنالیز تئوری بازیها در انتخاب عرضه کننده با ظرفیت قید شده و همکارانه بوسیله ی بررسی کل هزینه های موجودی زنجیره ی عرضه

 

 

 
کد مقاله:
 
msd120
 
سال انتشار:
 
2015
 
تعداد صفحات انگلیسی:
 
 27

تعداد صفحات فارسی:
 
44

قیمت:
 
35 هزار تومان
 
نوع فایلها:
 
pdf & word
 
 
جهت دریافت مقاله از طریق لینک زیر کد مقاله را در قسمت توضیحات قرار داده و مبلغ را پرداخت نمایید.
پس از پرداخت، مقاله از طریق ایمیل برای شما ارسال میگردد.
مقاله انگلیسی رایگان به همراه ترجمه ارسال خواهد شد.
 
 
عنوان انگلیسی:
 
 
 
A game theoretic analysis in capacity-constrained supplier-selection and cooperation by considering the total supply chain inventory costs
 
 
 
ژورنال:
 
 
 
Intern. Journal of Production Economics
 
 
 
ترجمه چکیده:
 
 
 

مدل های اولیه ی انتخاب عرضه کننده مبتنی بر حداکثر کردن علائق خریدار می باشد. اخیرا، توجه زیادی به رقابت زنجیره ی عرضه و همکارانه قائم صورت گرفته است، برخی محققین پیشنهاد می کنند که مدلهایی عرضه کنندگان انتخاب می نمایند بایستی مبتنی بر کل هزینه ی زنجیره ی عرضه باشد. این مدلها، معمولا از یک سیستم مرکزی شده استفاده می نمایند تا مسئله ی مربوط به انگیزه و شور و شوق اعضا در هماهنگ سازی حل نمایند. هدف ما در این مقاله آنالیز کردن عرضه کننده های انتخاب شده و هزینه هایی می باشد که در زنجیره های عرضه ی غیر متمرکز صورت می گیرند. همچنین هدف ما مطالعه ی شرایطی می باشد که عرضه کننده های انتخاب شده به کل زنجیره ی عرضه سود می رسانند. ما از هزینه های مرتبط با موجودی استفاده می نماییم تا تابع پرداختی خریدار و عرضه کننده ها حساب شود.

 
در شروع این مقاله، مدل متمرکز شده بعنوان یک الگو(بنچ مارکینگ) توسعه داده می شود. در ادامه ما مسئله ی مربوط به زنجیره ی عرضه غیرمتمرکز با عرضه کننده هایی که دارای قید و محدودیت هستند بررسی می نماییم. در همین رابطه، ما از مدل تئوری بازی های همکارانه و غیر آن برای آنالیز عرضه کننده های انتخاب شده و کل هزینه های زنجیره ی عرضه در هر دو سناریو استفاده می نماییم. در سناریوی اول، عرضه کننده ها بصورت مستقل فعالیت دارند در صورتی که در سناریوی دوم عرضه کننده ها با همکاری همدیگر کار می کنند. نشان داده شده است که مدل همکارانه یک راه حل پایدار با کل هزینه ی زنجیره ی عرضه ی مشابه بعنوان مدل متمرکز ایجاد می نماید و بنابراین، زمانیکه عرضه کننده ها هزینه های فرصتی برابری برای هر ظرفیت تولیدی مجزا دارند، عرضه کننده های انتخاب شده مستقل از هزینه ی فرصت تعیین می شوند. اما زمانیکه عرضه کننده ها بصورت مستقل فعالیت می نمایند یا اینکه هزینه های فرصتی مختلفی دارند، عرضه کننده های انتخاب شده بوسیله ی هزینه ی فرصت تحت تاثیر قرار می گیرند. یک مثال عددی نتایج را روشن می نماید.
 
 
 
 چکیده انگلیسی:
 
 
 
 The first models of supplier selection were based on maximizing buyer’s interests. Recently, with the growing attention towards supply chain competition and vertical coordination, some researchers propose models that select suppliers based on total supply chain cost. These models, usually consider a centralized system to tackle the problem of proper incentives for members in cooperation. Our purpose in this paper is to analyze the selected suppliers and prices that are agreed on in decentralized supply chains. Also we aim to study the conditions in which the selected suppliers are in the benefit of total supply chain. We use the inventory related costs to calculate payoff function of
buyer and suppliers.

At the beginning of this paper, a centralized model is developed as a benchmark. Then we investigate the problem in a decentralized supply chain with the suppliers having capacity constraints. In this regard, we use cooperative and non-cooperative game theory toanalyze the selected suppliers and total supply chain costs in twoscenarios. In the first scenario, suppliers act independently while in the second scenario the suppliers cooperate with each other making coalitions. It is shown that the cooperative model could result in a stable solution with same total supply chain cost as the centralized model and also, when suppliers have equal opportunity costs for each single
production capacity, selected suppliers are determined independent from the opportunity cost. But when the suppliers act independently or have different opportunity costs, the selected suppliers are influenced by the opportunity cost that they have. A numerical example clarifies the findings.

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.