یک مدل آنالیزی پوششی داده ای چند مرحله ای دینامیکی با کاربرد مصرف انرژی در صنعت کتان

عنوان فارسی مقاله:
 
 
 

یک مدل آنالیزی پوششی داده ای چند مرحله ای دینامیکی با کاربرد مصرف انرژی در صنعت کتان

 

 

 
کد مقاله:
 
msd116
 
سال انتشار:
 
2015
 
تعداد صفحات انگلیسی:
 
 9

تعداد صفحات فارسی:
 
35

قیمت:
 
28 هزار تومان
 
نوع فایلها:
 
pdf & word
 
 
جهت دریافت مقاله از طریق لینک زیر کد مقاله را در قسمت توضیحات قرار داده و مبلغ را پرداخت نمایید.
پس از پرداخت، مقاله از طریق ایمیل برای شما ارسال میگردد.
مقاله انگلیسی رایگان به همراه ترجمه ارسال خواهد شد.
 
 
عنوان انگلیسی:
 
 
 
A dynamic multi-stage data envelopment analysis model with application to energy consumption in the cotton industry
 
 
 
ژورنال:
 
 
 
www.elsevier.com/locate/eneco

 
 
 
ترجمه چکیده:
 
 
 
آنالیز پوشش داده ای ( DEA ) یک روش غیر پارامتری برای ارزیابی راندمان نسبی واحدهای تصمیم گیرنده همگن ( DMUs ) با چند ورودی و خروجی می باشد . در این مقاله، ما یک رویکرد DEA دینامیکی چندمرحله ای برای ارزیابی راندمان مصرف انرژی تولید کتان معرفی می نماییم . در مدل پیشنهاد شده ، مزارع که از منابع مختلف تشکیل شده اند ( مانند کود ها ، بذر ها ، و آفت کش ها ) تا کتان را تولید نمایند که فرض بر این است که مسئله بصورت DMUs می باشد . ورودی هایی که در طول یک دوره ی برنامه ریزی مصرف نمی شود در مرحله ی بعدی افق برنامه ریزی به کار گرفته می شود. اولا اینکه، یک مدل DMS-DEA مورد استفاده قرار می گیرد تا راندمان کل DMUs با ورودیهای دینامیکی را تعیین نماید. در مرحله ی بعدی ، امتیاز راندمان هر DMU برای هر دوره ی زمانی در افق برنامه ریزی محاسبه می شود. ما توانمندی روش پیشنهاد شده را نشان می دهیم و عملکرد روش ها و الگوریتم ها با کیس استادی عملی مصرف انرژی در صنعت کتان را نشان می دهیم .
 
 
 
 
 
 چکیده انگلیسی:
 
 
Data envelopment analysis (DEA) is a non-parametric method for evaluating the relative efficiency of homogenous decision making units (DMUs) with multiple inputs and outputs. In this paper, we present a dynamic multi-stage DEA (DMS-DEA) approach to evaluate the efficiency of cotton production energy consumption. In the proposedmodel, the farmswhich consumeresources (i.e., fertilizers, seeds, and pesticides) to produce cotton are assumed to be theDMUs. Inputs not consumed during a planning period are carried over to the next period in the planning horizon. Initially, a DMS-DEA model is used to determine the overall efficiency of the DMUs with dynamic inputs. Next, the efficiency score of eachDMU is calculated for each time period in the planning horizon. We demonstrate the applicability of the proposed method and exhibit the efficacy of the procedures and algorithms with a real-life case study of energy consumption in the cotton industry.

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.