مکانیزم استفاده مجدد از حافظه ی پیشرفته برای دستگاههای مجازی در رایانش ابری

عنوان فارسی مقاله:
 
 
 

مکانیزم استفاده مجدد از حافظه ی پیشرفته برای دستگاههای مجازی در رایانش ابری

 

 

 
کد مقاله:
 
msd115
 
سال انتشار:
 
2015
 
تعداد صفحات انگلیسی:
 
 13

تعداد صفحات فارسی:
 
26

قیمت:
 
21 هزار تومان
 
نوع فایلها:
 
pdf & word
 
 
جهت دریافت مقاله از طریق لینک زیر کد مقاله را در قسمت توضیحات قرار داده و مبلغ را پرداخت نمایید.
پس از پرداخت، مقاله از طریق ایمیل برای شما ارسال میگردد.
مقاله انگلیسی رایگان به همراه ترجمه ارسال خواهد شد.
 
 
عنوان انگلیسی:
 
 
 
Advanced Memory Reusing Mechanism for Virtual Machines in Cloud Computing
 
 
 
ژورنال:
 
 
 
2015 The Authors. Published by Elsevier B.v.

 
 
 
ترجمه چکیده:
 
 
 
رایانش ابری یک تکنولوژی محاسباتی برای دیتاسنترهای زیاد می باشد که منابع محاسباتی را بجای کامپیوتر های محلی با اینترنت صورت می دهد . با افزایش کاربران استفاده از رایانش ابری، تقاضا برای منابع ابری هم افزایش می یابد. در دیتاسنتر زیرساختی بعنوان یک سرویس، قراردادن ماشین های مجازی ( VMs) روی میزبان های فیزیکی بصورت دینامیکی در واکنش به استفاده ی منبع از میزبان ها بهینه می شوند. مهاجرت VM توانایی توزیع باری ، نگهداری سیستم و تحمل خطا و ... را فراهم می کند. اگرچه، روش های کنونی مهاجرت، عادت به مهاجرت دستگاههای مجازی دارد که تصاویر داده ای از VMs در میزبان را حفظ می کند و انتقال فیلد های داده ای ثابت را انجام نمی دهد تا مقدار انتقال داده در حین مهاجرت کم شود. اگر تعداد مهاجرت ها افزایش یابد، تعداد تصاویر داده ای ذخیره شده روی میزبان هم زیاد می شود، که نتیجه ی آن کمبود حافظه است. در این مقاله، ما یک روشی را پیشنهاد می کنیم که اندازه ی تصویر داده ای ذخیره شده روی میزبان منبع قبل از مهاجرت را کاهش می دهد. زمانیکه یک دستگاه مجازی به میزبان دیگر مهاجرت می کند، تصویر داده ای VM بعد از حذف داده ی ناخواسته مطابق با عامل احتمال در میزبان منبع ذخیره می شود. زمانیکه VM به میزبان اصلی مهاجرت می کند، تصویر ذخیره شده ی حافظه مورد استفاده ی مجدد قرار می گیرد، برای مثال داده ی شناخته شده برای ذخیره با اندازه ی تصویر حافظه که در سیستم کنونی کوچک است نه انتقال داده می شود و نه با آن مقایسه می شود. برای اینکه اعتبار این رویکرد را بسنجیم، نتایج با استفاده از سطوح مختلف آستانه و عامل احتمال تغییر در داده ارزیابی می شوند. سیستم پیشنهاد شده به حافظه کمتر نیاز دارد تا تصویر حافظه را ذخیره نماید و به VMs بیشتری این شرایط را بدهد تا میزبان شوند. بخصوص اینکه، کار پیشنهاد شده مورد استفاده قرار می گیرد تا با کاهش دادن اندازه ی تصویر حافظه که در میزبان منبع ذخیره شده است باعث بهبود عملکرد منبع شود. ارزیابی ها نشان می دهد که اندازه ی تصویر حافظه 33 درصد (تقریبی ) از مصرف غیر ضروری حافظه را کاهش می دهد.
 
 
 
 
 
 چکیده انگلیسی:
 
 
Cloud computing is an emerging computing technology for large data centers that maintains computational resources through the internet, rather than on local computers. With the increasing popularity of cloud computing, also increase the demand of cloud resources. In Infrastructure-as-a-Service datacenters, the placements of Virtual Machines (VMs) on physical hosts are dynamically optimized in response to resource utilization of the hosts. VM migration provides the capability to balance the load, system maintenance and fault tolerance etc. However, existing migration techniques, used to migrate virtual machines keeping data images of VMs in host and skipping transfer of unchanged data fields to reduce the amount of transfer data during migration, if number of migrations increases, number of data images stored on host are also increased, this causes memory starvation. In this paper, we propose a technique that reduces the size of data image stored on source host before migration. When a Virtual Machine migrates to another host, the data image for that VM is kept in the source host after removing unwanted data according to the probability factor. When the VM migrates back to the original host later, the kept memory image will be “reused”, i.e. data which are identical to the kept data will not be transferred and comparative to existing system the size of memory image is small. To validate this approach, results evaluated using different threshold levels and probability factor of change in data. Proposed system required less memory to store the memory image and allow more VMs to be hosted. Specifically, our proposed work is used to improve resource efficiency throughout by reducing the size of memory image that is stored on source host. Evaluations show that size of memory image reduced 33% (approx) of unnecessary memory consumption.

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.