ارتباط های بازاریابی یکارچه در بازار سرمایه ها با عدم قطعیت و رقابت

عنوان فارسی مقاله:
 
 
 

ارتباط های بازاریابی یکارچه در بازار سرمایه ها با عدم قطعیت و رقابت

 

 
کد مقاله:
 
msd112
 
سال انتشار:
 
2008
 
تعداد صفحات انگلیسی:
 
 10

تعداد صفحات فارسی:
 
34
 
قیمت:
 
27 هزار تومان
 
نوع فایلها:
 
pdf & word
 
 
جهت دریافت مقاله از طریق لینک زیر کد مقاله را در قسمت توضیحات قرار داده و مبلغ را پرداخت نمایید.
پس از پرداخت، مقاله از طریق ایمیل برای شما ارسال میگردد.
مقاله انگلیسی رایگان به همراه ترجمه ارسال خواهد شد.
 
 
عنوان انگلیسی:
 
 
 
Integrated marketing communications in markets with uncertainty and competition
 
 
ژورنال:
 
 
 
0005-1098/$  see front matter ' 2008 Elsevier Ltd. All rights reserved.
 
 
 
ترجمه چکیده:
 
 

شرکت ها اغلب از ابزارهای ارتباطاتی چندگانه بعنوان بخشی از رقابت های بازاریابی استفاده می نمایند. تعامل ها بین این ابزارها نشان می دهد که شرکت ها بایستی از ارتباط های بازاریابی یکپارچه (IMC ) برای عاید شدن سود از هم افزایی استفاده نمایند. ما مدلهای مختلف IMC را بازبینی می نماییم و در ادامه مدل IMC تصادفی برای راه حل های صریح با لوپ بسته برای تبلیغات بهینه استفاده می نماییم و سود بازار سرمایه بایستی صورت بگیرد. سود باعث می شود درک بهتری از نقش شرکت ها و پارامترهای بازار سرمایه مانند هم افزایی روی بودجه ی بهینه ی تبلیغات و تخصیص داشته باشیم. برای مدل های موجود IMC و پیشنهاد شده، ما نشان می دهیم که بودجه و اهداف تخصیصی بصورت مستقل بایستی صورت بگیرد، که بصورت قابل توجه ایفای IMC را ساده می نماید. ما هم چنین نشان می دهیم که سود بهینه ی در حال جریان بازار سرمایه موجود است که شرکت ها بایستی با استفاده مناسب از IMC آن را نگه دارند. در نهایت، مدل و نتایج برای چند برابر کردن (بیشتر از 2 ) ابزارها و رقابت کننده های چندگانه بایستی همگانی شود.

 
 
 
 
 
 
 
 چکیده انگلیسی:
 
 
 
Firms frequently utilize multiple communications instruments as part of their marketing campaign.Interactions between these instruments suggest that firms should apply Integrated MarketingCommunications (IMC) to benefit from the synergies. We review different IMC models and then presenta stochastic IMC model for which explicit closed-loop solutions of the optimal advertising and marketshare are obtained. This enables us to understand the role of firm and market parameters such assynergy on the optimal advertising budget and allocation. For the proposed and existing IMC models,we show that the budget and allocation decisions can be made independently, greatly simplifying theimplementation of IMC. We also show that there is an optimal long-run market share that the firm shouldtry to maintain through appropriate use of IMC. Finally, the model and results are generalized to multiple(>2) instruments and multiple competitors.
 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.