تنظيم خواب بذر بوسيله ی آبسيزيك اسيد و 1 DELAY OF GERMINATION

عنوان فارسی مقاله

تنظيم خواب بذر بوسيله ي آبسيزيك اسيد و 1 DELAY OF GERMINATION

 
کد مقاله:
 
msd106
 
سال انتشار:
 
2015
 
تعداد صفحات انگلیسی:
 
18
 
تعداد صفحات فارسی:
 
21
 
قیمت:
 
19 هزار تومان
 
نوع فایلها:
 
pdf & word
 
 
جهت دریافت مقاله از طریق لینک زیر کد مقاله را در قسمت توضیحات قرار داده و مبلغ را پرداخت نمایید.
پس از پرداخت، مقاله از طریق ایمیل برای شما ارسال میگردد.
مقاله انگلیسی رایگان به همراه ترجمه ارسال خواهد شد.
 
 
عنوان انگلیسی:
 
 
Regulation of seed dormancy by abscisic acid and DELAY OF GERMINATION 1
 
ژورنال:
 
 Cambridge University Press 2015
 
 
ترجمه چکیده:

 

 

خواب فيزيولوژيكي بعنوان يك مكانيزم مهاركننده ي فيزيولوژيكي تشريح داده شده است كه از پديدار شدن راديكال جلوگيري مي نمايد. دليل آن اين است كه جنين (خواب بذر) ساختار مشابه آن جنين را پوشش مي دهد. يكي از كاركردهاي آن تعيين زمان رشد گياه و تعيين مجدد بهترين فصل براي رشد مي باشد و بنابراين، بصورت طبيعي، خواب يك ويژگي سازگاري مهم است كه تحت فشار انتخابي مي باشد. خواب يك ويژگي پيچيده مي باشد كه بوسيله ي برخي لوكوس ها تحت تاثير قرار مي گيرد، كه اين تاثيرپذيري بخوبي يك عامل پيچيده از فعل و انفعالات هورموني گياهي مي باشد. علاوه براين، بصورت قابل توجه متاثر از عوامل محيطي چند وضعيتي مي باشد. وضعيت القايي آن، نگهداري، چرخه و از بين رفتن آنها بعنوان يك پارادايم مي باشد، كه يك توازن را بين دو تنظيم كننده ي هورمونی كليدي، مانند آبسيزيك اسيد هورمونی گياه(ABA) ايجاد مي كند ، كه براي القاي خواب ، و جيبرلين ها (GA)، مورد نياز است كه مورد نياز براي جوانه زني مي باشند. در اين مقاله ما پيشرفت هاي اخير در تحقيقات خواب بذر( بصورت كلي) در مدل گياهي Arabidopsis thaliana را بصورت خلاصه بيان مي نماييم، ما روي دو عامل كليدي براي القاي خواب بذر متمركز مي شويم، مانند هورمون گياهي ABA و DELAY OF GERMINATION 1(DOG1). ما نقش ABA و DOG1 در رابطه با جنبه هاي مختلف خواب بذر مي پردازيم، مانند القا در حين به بلوغ رسيدن بذر، كمبود ها بعد از رسيدن بذر خشك، حالت هيدراته شدن مجدد(شامل چرخه ي خواب بذر) و تغيير يافتن حالت آن به جوانه زني.

 

چکیده انگلیسی:

 

 

Physiological dormancy has been described as a physiological inhibiting mechanism that prevents radicle emergence. It can be caused by the embryo (embryo dormancy) as well as by the structures that cover the embryo. One of its functions is to time plant growth and reproduction to the most optimal season and therefore, in nature, dormancy is an important adaptive trait that is under selective pressure. Dormancy is a complex trait that is affected by many loci, as well as by an intricate web of plant hormone interactions. Moreover, it is strongly affected by a multitude of environmental factors. Its induction, maintenance, cycling and loss come down to the central paradigm, which is the balance between two key hormonal regulators, i.e. the plant hormone abscisic acid (ABA), which is required for dormancy induction, and gibberellins (GA), which are required for germination. In this review we will summarize recent developments in dormancy research (mainly) in the model plant Arabidopsis thaliana, focusing on two key players for dormancy induction, i.e. the plant hormone ABA and the DELAY OF GERMINATION 1 (DOG1) gene. We will address the role of ABA and DOG1 in relation to various aspects of seed dormancy, i.e. induction during seed maturation, loss during dry seed afterripening, the rehydrated state (including dormancy cycling) and the switch to germination.

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.