مکانیزم آبکاری دیوکسید سرب از محلول نیترات

عنوان فارسی مقاله:
 

مکانیزم آبکاری دیوکسید سرب از محلول نیترات

 

 
کد مقاله:
 
msd104
 
سال انتشار:
 
2003
 
تعداد صفحات انگلیسی:
 
7
 
تعداد صفحات فارسی:
 
14
 
قیمت:
 
14 هزار تومان
 
نوع فایلها:
 
pdf & word
 
 
جهت دریافت مقاله از طریق لینک زیر کد مقاله را در قسمت توضیحات قرار داده و مبلغ را پرداخت نمایید.
پس از پرداخت، مقاله از طریق ایمیل برای شما ارسال میگردد.
مقاله انگلیسی رایگان به همراه ترجمه ارسال خواهد شد.
 
 
عنوان انگلیسی:
 
Mechanism of Electrodeposition of Lead Dioxide from Nitrate Solutions
 
ژورنال:
 
Russian Journal of Electrochemistry, Vol. 39, No. 6, 2003, pp. 615–621.
 
 
ترجمه چکیده:
 
 

آبکاری دی اکسید سرب (LDE) از الکترولیت های نیترات بوسیله ی روش های الکترود دیسک دوار،ولتامتری متناوب، و امپدانس الکترود صورت می گیرد. یک طرح جنبشی چهار مرحله ای از واکنش LDE پیشنهاد می شود: 1) انتقال الکترون و تولید نمونه های مشمول اکسیژن روی سطح الکترود; 2) نمونه هایی که با یون های سرب در کنش و بر هم کنش هستند، شامل یک اکسیژن میانی می باشد که خود از سرب (III) تولید می شود که نمونه ای ازاست، که روی سطح الکترود ثابت نیست; 3)فرآورده اکسید می شود، که الکترون دوم آن انتقال می یابد، از ترکیبات Pb(IV) با اکسیژن تشکیل می شود (نمونه ای می باشد); و (4) آخرین الکترون با یک مکانیزم شیمیایی تجزیه می شود که باعث تشکیل سرب اکسید می شود. مرحله ی تعیین سرعت پروسه ی LDE بصورت قابل توجه وابسته به وضعیت سطح الکترود و پتانسیل آن، غلظت یون های در محلول، و وضعیت های هایدرودینامیکی آزمایش می باشد. طرح پیشنهاد شده با یک مکانیزم واحد از برهم کنش های LDE شرح داده می شود که شامل کل داده های آزمایشی است که هم در متن درس و هم در قسمت عملی شرح داده می شود.

 

 
 

چکیده انگلیسی:

 

The lead dioxide electrodeposition (LDE) from nitrate electrolytes is studied by the rotating disk electrode, cyclic voltammetry, and electrode impedance methods. A four-stage kinetic scheme of the LDE reaction is proposed: (1) the electron transfer and generation of oxygen-containing species on the electrode surface; (2) the species interact with lead ions, forming an oxygen-containing intermediate product of Pb(III) of the type Pb(OH)2+, which is not fixed on the electrode surface; (3) the product is oxidized, with the transfer of the second electron, forming compounds of Pb(IV) associated with oxygen (of the type Pb(OH)2+2); and (4) the latter decomposes via a chemical mechanism to form PbO2. The rate-determining stage of the LDE process is essentially dependent on the potential and state of the electrode surface, concentration of Pb(II) ions in solution, and hydrodynamic conditions of experiment. The proposed scheme explains within a unified mechanism of the LDE reaction all the experimental data obtained both in this work and in the literature.

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.