کنترل فازی تطبیقی سیستم های تاخیرزمانی غیر خطی استریکت-فیدبک با دینامیک های مدل نشده

عنوان فارسی مقاله

کنترل فازی تطبیقی سیستم های تاخیرزمانی غیر خطی استریکت-فیدبک با دینامیک های مدل نشده

 

 
کد مقاله:
 
msd103
 
سال انتشار:
 
2015
 
تعداد صفحات انگلیسی:
 
13
 
تعداد صفحات فارسی:
 
44

قیمت:
 
35 هزار تومان
 
نوع فایلها:
 
pdf & word
 
 
جهت دریافت مقاله از طریق لینک زیر کد مقاله را در قسمت توضیحات قرار داده و مبلغ را پرداخت نمایید.
پس از پرداخت، مقاله از طریق ایمیل برای شما ارسال میگردد.
مقاله انگلیسی رایگان به همراه ترجمه ارسال خواهد شد.
 
 
عنوان انگلیسی:
 
Adaptive Fuzzy Control of Strict-Feedback Nonlinear Time-Delay Systems With Unmodeled Dynamics
 
ژورنال:
 
IEEE Trans Cybern. 2016 Aug;46(8):1926-38. doi: 10.1109/TCYB.2015.2457894. Epub 2015 Aug 20
 
 
ترجمه چکیده:
 
 
در این مقاله، یک روش کنترل فازی تطبیقی که اساس آن تقریبی است تنها با یک پارامتر تطبیقی برای یک رده از سیستم های غیرخطی استریکت-فیدبک تک ورودی تک خروجی معرفی می شود به این منظور که با عواملی مانند عدم قطعیت غیرخطی، دینامیک های غیر مدل شده، دیستربنس های(سیگنال های فرمان ناخواسته در سیستم کنترل) دینامیکی، و تاخیرزمانی نامشخص در تعامل باشد. تابع Lyapunov-Krasovskii بکار برده می شود تا تاخیرزمانی نامشخص در طراحی تصحیح شود. با ترکیب کردن تابع هایپربولیک تانژانت پیشرفته با روش بک استپینگ فازی تطبیقی، کنترل کننده پیشنهاد شده کل سیگنال های کران دار نهایی یکنواخت سمی-گلوبالی در سیستم کلوز-لوپ را از نقطه نظر میانگین مربعات تضمین می نماید. دو مثال شبیه سازی شده برای نشان دادن تاثیرپذیری طرح پیشنهادی معرفی شد.

 

 

نتیجه گیری ها: 
 
 
این مقاله بصورت کلی روی کنترل فازی تطبیقی برای یک رده از سیستم های تاخیرزمانی غیرخطی در شکل استریکت-فیدبک متمرکز شده است. با بکارگیری تابع تانژانت هایپربولیک، توابع Lyapunov-Krasovskii بخوبی روش بک استپینگ، یک طرح کنترل فازی منطقی جدید تنها که شامل یک پارامتر تطبیقی پیشنهادی است. آنالیزهای پایداری نشان می دهد که کل سیگنال ها از سیستم لوپ بسته بصورت semi-globally یکنواخت محدود شده در حالت میانگین مربعات باقی می ماند. شبیه سازی نهایی نتایج موثر بودن روش پیشنهادی را نشان می دهد. اینگونه نتیجه گیری می شود که کار این مقاله مربوط به مسئله ی تغییریافتن تاخیرزمانی نمی باشد. سپس، آنها در مهندسی کاربردی بکار برده می شوند. بنابراین، طرز کنترل کردن یک سیستم غیرخطی با تغییرات تایم- دیلی مربوط به تحقیقات آینده ما می شود. 
 
 

چکیده انگلیسی:

 

In this paper, an approximated-based adaptive fuzzy control approach with only one adaptive parameter is presented for a class of single input single output strict-feedback nonlinear systems in order to deal with phenomena like nonlinear uncertainties, unmodeled dynamics, dynamic disturbances, and unknown time delays. Lyapunov-Krasovskii function approach is employed to compensate the unknown time delays in the design procedure. By combining the advances of the hyperbolic tangent function with adaptive fuzzy backstepping technique, the proposed controller guarantees the semi-globally uniformly ultimately boundedness of all the signals in the closed-loop system from the mean square point of view. Two simulation examples are finally provided to show the superior effectiveness of the proposed scheme.

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.