فراتر از آنتی بیوتیک ها : روش درمانی جدید برای عفونت های باکتریایی

عنوان فارسی مقاله

فراتر از آنتی بیوتیک ها : روش درمانی جدید برای عفونت های باکتریایی

 

 
کد مقاله:
 
msd102
 
سال انتشار:
 
2016
 
تعداد صفحات انگلیسی:
 
7
 
تعداد صفحات فارسی:
 
14
 
قیمت:
 
11 هزار تومان
 
نوع فایلها:
 
pdf & word
 
 
جهت دریافت مقاله از طریق لینک زیر کد مقاله را در قسمت توضیحات قرار داده و مبلغ را پرداخت نمایید.
پس از پرداخت، مقاله از طریق ایمیل برای شما ارسال میگردد.
مقاله انگلیسی رایگان به همراه ترجمه ارسال خواهد شد.
 
 
عنوان انگلیسی:
 
Beyond Antibiotics: New Therapeutic Approaches for Bacterial Infections
 
ژورنال:
 
http://cid.oxfordjournals.org/ at University of Otago on December 8, 2016
 
 
ترجمه چکیده:

 

هدف: بکارگیری آنتی بیوتیک های مرسوم برای معالجه ی عفونت های باکتریایی بصورت قابل توجهی باعث استرین شده است که دلیل آن افزایش یافتن مقاومت همراه با کاهش رشد عامل های جدید می باشد.

مواد و روش ها: پاتوژن های باکتریایی موفقیت آمیز باعث تولید عامل های وایرولنس می شود، ملوکول ها که به آنها این اجازه را می دهد که بوسیله ی میزبان مقاومت نماید، باعث مختل کردن و ورود به بافت های عمیق تر می شود، و باعث ضرر رساندن به سلول های میزبان می شود.

نتیجه گیری ها: موفقیت چشمگیر آنتی بیوتیک های مرسوم روی رشد عامل ها برای محروم کردن روش های آنتی باکتری دیگر می باشد]58[. یک خط نقره ای در قسمت کدری از مقاومت آنتی بیوتیک نشاندهنده ی این است که این روش ها متناوب دنبال می شوند، اگرچه روش های مهم قبل از اینکه با قسمت های عملی مطابقت داشته باشد باقی می مانند. اولا، زیرا برخی از این روش ها نمونه ها یا حتی استرین های ویژه ای نسبت به طبف خارجی می باشد ، تکنولوژی تشخیص سریع برای مشخص کردن بیمارها در یک منطق زمانی مورد نیاز است. دوما، طیف باریک از برخی از این ترکیب ها و مطابق با مغازه تجاری کوچکتر از جذابیت کمتری برای توسعه شرکت های داروسازی برخوردار هستند. سوما، مشخص نیست که معالجه های آنتی باکتری به مقاومت های سریع وارد می شوند که آنتی بیوتیک های مرسوم مختل شده است.
 
 
 

چکیده انگلیسی:

 

The utility of conventional antibiotics for the treatment of bacterial infections has become increasingly strained due to increased rates of resistance coupled with reduced rates of development of new agents. As a result, multidrug-resistant, extensively drug-resistant, and pandrug-resistant bacterial strains are now frequently encountered. This has led to fears of a "postantibiotic era" in which many bacterial infections will be untreatable. Alternative nonantibiotic treatment strategies need to be explored to ensure that a robust pipeline of effective therapies is available to clinicians. In this review, we highlight some of the recent developments in this area, such as the targeting of bacterial virulence factors, utilization of bacteriophages to kill bacteria, and manipulation of the microbiome to combat infections.

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.