آنالیزهای اجزای محدود در رابطه با تاثیر شکل و طراحی حقله های زیرکونیا بر توزیع تنشی

عنوان فارسی مقاله

آنالیزهای اجزای محدود در رابطه با تاثیر شکل و طراحی حقله های زیرکونیا بر توزیع تنشی

 
کد مقاله:
 
msd101
 
سال انتشار:
 
2014
 
تعداد صفحات انگلیسی:
 
6
 
تعداد صفحات فارسی:
 
13
 
قیمت:
 
10 هزار تومان
 
نوع فایلها:
 
pdf & word
 
 
جهت دریافت مقاله از طریق لینک زیر کد مقاله را در قسمت توضیحات قرار داده و مبلغ را پرداخت نمایید.
پس از پرداخت، مقاله از طریق ایمیل برای شما ارسال میگردد.
مقاله انگلیسی رایگان به همراه ترجمه ارسال خواهد شد.
 
 
عنوان انگلیسی:
 
Finite Element Analysis of the Influence of Geometry and Design of Zirconia Crowns on Stress Distribution
 
ژورنال:
 
Journal of Prosthodontics 00 (2014) 1–6 C 2014 by the American College of Prosthodontists
 
 
ترجمه چکیده:

 

هدف: ارزیابی تاثیر شکل و طراحی آماده سازی های حلقه جانهشتی بر توزیع تنش در تست های تراکم، با استفاده ازآنالیز اجزای محدود (FEA).

مواد و روش ها: شش ترکیب از طرح های سه بعدی با حلقه های سفالی (چهارچوب زیرکونیای مستحکم- ایتریا و روکش پورسلین ) مورد ارزیابی قرار گرفت که در آن F، آماده سازی بصورت مسطح و حلقه ی ساده شده; FC، آماده سازی بصورت مسطح و یک حلقه با نقطه تماس; FCM، آماده سازی بصورت مسطح و یک حلقه اصلاح شده; A، آماده سازی بصورت تشریحی و چارچوب حلقه تشریحی ساده شده; AC، آماده سازی تشریحی و یک حلقه با نقطه تماس; و ACM، آماده سازی تشریحی و حلقه اصلاح شده. نمونه های تماسی در کل قسمت های مرتبط که دارای غربال هستند تعیین شده است، و مشخصه های مواد مورد استفاده با توجه به متن است. یک نیروی عمودی با قدرت 200 نیوتون در مرکز هر مدل اعمال شد. حداکثر تنش ها هم بصورت کمی و هم کیفی مورد آنالیز قرار گرفت.

نتایج: حداکثر مقدار تنش کششی بین سرامیک ها در مکانی زیر نیروهای اعمال شده برای مدل های ساده مشاهده شد(F و A). مقدار تنش های کاهش یافته برای مدل هایی با آماده سازی تشریحی و مدل های اصلاح شده مشاهده شد(ACM). توزیع تنش در مدل های مسطح مشابه مدل های تشریحی مرتبط بوده است.

نتیجه گیری ها: طراحی اصلاح شده برای زیرکونیا شدت تنش را در قسمت های اتصالی با لایه ی سفالی کاهش می دهد، و آماده سازی های ساده شده می تواند تنش مشابهی را با آماده سازی تشریحی در و کنار نقطه اعمالی نیرو صورت دهد، که در این حالت نیرو در وسط حلقه اعمال شده است.
 
 
 

چکیده انگلیسی:

 

Purpose: To evaluate the influence of the geometry and design of prosthetic crown preparations on stress distribution in compression tests, using finite element analysis (FEA). Materials and Methods: Six combinations of 3D drawings of all-ceramic crowns (yttria-stabilized zirconia framework and porcelain veneer) were evaluated: F, flat preparation and simplified crown; FC, flat preparation and crown with contact point; FCM, flat preparation and modified crown; A, anatomical preparation and simplified anatomical crown framework; AC, anatomical preparation and crown with contact point; and ACM, anatomical preparation and modified crown. Bonded contact types at all interfaces with the mesh were assigned, and the material properties used were according to the literature. A 200 N vertical load was applied at the center of each model. The maximum principal stresses were quantitatively and qualitatively analyzed. Results: The highest values of tensile stress were observed at the interface between the ceramics in the region under the load application for the simplified models (F and A). Reductions in stress values were observed for the model with the anatomical preparation and modified infrastructure (ACM). The stress distribution in the flat models was similar to that of their respective anatomical models. Conclusions: The modified design of the zirconia coping reduces the stress concentration at the interface with the veneer ceramic, and the simplified preparation can exert a stress distribution similar to that of the anatomical preparation at and near the load point, when load is applied to the center of the crown.

 

 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.